239/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

239
ZÁKON
z 12. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z, zákona č. 515/2008
Z. z., zákona č. 4/2010 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3f sa vypúšťajú.
3.
V § 5 ods. 1 prvej vete sa nad slovo „prevádzkarne“ umiestňuje odkaz 5a a na konci sa za slovom „údajov“ dopĺňajú slová „o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „údaje“)5aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 5a a 5aa znejú:
„“5a) Čl. 2 bod 4 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
5aa) Čl. 5 a 8 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.“.
Doterajší odkaz 5a sa označuje ako odkaz 5ab a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 5ab.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Oznamovanie údajov a vedenie národného registra znečisťovania
(1)
Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra znečisťovania a spravuje národný register znečisťovania. Ministerstvo môže tieto úlohy vykonávať prostredníctvom poverenej právnickej osoby. Národný register znečisťovania je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva a obsahuje údaje usporiadané podľa oznamovacích rokov5c) a vzory tlačív na oznamovanie údajov.
(2)
Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba vedie národný register znečisťovania tak, aby umožňoval vyhľadávanie údajov podľa
a)
prevádzkarne a jej umiestnenia,
b)
činnosti,5d)
c)
prevádzkovateľa,5e)
d)
znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e)
zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f)
cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu,
g)
prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.
(3)
Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov5f) v ňom zaradených. Plošný zdroj sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak
a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov5g) a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.
(4)
Prevádzkovateľ oznamuje údaje do národného registra znečisťovania na tlačive podľa odseku 1 v listinnej podobe alebo elektronickej podobe a je povinný
a)
oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka; počas krízovej situácie5h) alebo pri mimoriadnej udalosti5i) oznamuje údaje aj na žiadosť ministerstva,
b)
viesť evidenciu údajov a uchovávať údaje podľa osobitného predpisu.5j)
(5)
Evidencia údajov podľa odseku 4 písm. b) obsahuje aj
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,
c)
oznamovací rok,
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
e)
rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,
f)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
g)
opis metodiky zberu údajov,5j)
h)
zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
(6)
Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zabezpečuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.5k)
(7)
Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť a kvalitu údajov podľa odseku 4 písm. a) a za správnosť a kvalitu údajov v evidencii podľa odseku 4 písm. b); kvalitné údaje sú údaje, ktoré sú úplné, konzistentné a dôveryhodné.
(8)
Údaje oznámené podľa odseku 4 ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zapracuje do národného registra znečisťovania a zverejní najneskôr do 12 mesiacov od skončenia každého oznamovacieho roka; údaje zapracované do národného registra znečisťovania uchováva ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k nim najmenej desať rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5c až 5k znejú:
„5c) Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
5d) Príloha I nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
5e) Čl. 2 bod 6 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
§ 2 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 148/2017 Z. z.
5f) Čl. 2 bod 12 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
5g) Napríklad zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
5h) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
5i) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5j) Čl. 5 bod 5 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.
5k) Čl. 3, 4 a 7 nariadenia (ES) č. 166/2006 v platnom znení.“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „osobe, ktorá“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi, ktorý“.
7.
V § 8 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a),“.
8.
V § 8 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „§ 6 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 písm. b)“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
oznámi údaje podľa § 6 ods. 4 v rozpore s § 6 ods. 7,“.
10.
V § 8 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
nevedie národný register znečisťovania podľa § 6 ods. 8,“.
11.
V § 8 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slovo „neskoordinuje“ nahrádza slovom „nezabezpečí“.
12.
V § 10 sa vypúšťa odsek 5.
13.
Za § 10a sa dopĺňajú § 11 a 12, ktoré znejú:
㤠11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 12
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
14.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 205/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07; Ú. v. EÚ L 41, 14. 2. 2003).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.