238/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

238
ZÁKON
zo 6. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. a zákona č. 374/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Radou pre riešenie krízových situácií2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. g) sa slová „sprístupňovanie informácií na základe žiadosti“ nahrádzajú slovami „podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu4a) okrem postúpenia žiadosti a vydania rozhodnutia, ktoré sa doručuje žiadateľovi“.
3.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so štátnou službou príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitných predpisov a súvisiaci s vykonávaním bezpečnostných previerok navrhovaných osôb v pôsobnosti spravodajských služieb,4b)
i)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so sociálnym zabezpečením príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu.4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
4b) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„“(6) Na zodpovednosť za prevádzku a riadne fungovanie informačných systémov verejnej správy3) podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia o zodpovednosti správcu informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu.5a)
(7)
Na povinnosti a postup orgánov verejnej moci podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy o štandardoch informačných systémov verejnej správy.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta a funkcionality spoločných modulov v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý zabezpečí prístupnosť elektronickej komunikácie aj pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
6.
V § 5 ods. 4 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
7.
Slová „ministerstvo financií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 9a a § 10 ods. 6, nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“ v príslušnom tvare.
8.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak také poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa tohto zákona a potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania.“.
9.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia
a)
vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte,
b)
sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku10) a súdneho poplatku11) prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktoré slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) pre všetky orgány zapojené do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov10) a súdnych poplatkov,11) a to tak, aby bolo možné platbu vykonať samostatne alebo spolu s podaním elektronického podania, a to aspoň platobnou kartou a prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky; ak ide o elektronickú úradnú komunikáciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta nie sú toto povinní zabezpečiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 5 ods. 7 sa za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a)“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účely podľa odseku 6 písm. b) sú Ministerstvo financií slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej technické vybavenie slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) povinní sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.“.
11.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „prepojením informačných systémov verejnej správy3) v ich správe s ústredným portálom”.
12.
V § 7 ods. 4 štvrtej vete sa slová „sprístupňuje ministerstvo“ nahrádzajú slovami „sprístupňuje úrad podpredsedu vlády“.
13.
V § 8 ods. 1 sa slová „prostriedku na autorizáciu pracovníka integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaného elektronického podpisu17) vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu20), ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku19) alebo s použitím autorizácie podľa § 23 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ak sa autentifikuje s použitím úradného autentifikátora“.
14.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d).“.
15.
V § 10 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 15 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
17.
V § 10 odsek 11 znie:
„(11)
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je úrad podpredsedu vlády. Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje
a)
jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
b)
procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
c)
výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,
d)
jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
e)
integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
f)
evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.“.
18.
Slová „modul úradnej komunikácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „modul procesnej integrácie a integrácie údajov“ v príslušnom tvare.
19.
V § 10 odsek 13 znie:
„(13)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže orgán verejnej moci splniť povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne tak, že bude tento modul alebo jeho časti prevádzkovať vlastnými prostriedkami a v rámci svojich informačných systémov; správca modulu centrálnej elektronickej podateľne mu na tento účel poskytne potrebnú súčinnosť. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší, alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.“.
20.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže správca špecializovaného portálu na účely plnenia funkcií špecializovaného portálu alebo agendového systému zriadiť informačný systém verejnej správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly, ak ide o zabezpečenie identifikácie a autentifikácie; povinnosti podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší než použitie spoločného modulu, ak na účely podľa prvej vety nemožno použiť niektorý zo spoločných modulov alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.“.
21.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Vládny cloud
(1)
Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
(2)
Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie úrad podpredsedu vlády a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
(3)
Úrad podpredsedu vlády zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, úrad podpredsedu vlády si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
(4)
Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb ustanovené v odseku 3, úrad podpredsedu vlády ju z evidencie vyčiarkne.
(5)
Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
(6)
Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán verejnej moci.
(7)
Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov verejnej moci len ministerstvo vnútra, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe ministerstva vnútra a datacentrum v správe ministerstva financií; ak je to potrebné, úrad podpredsedu vlády môže rozhodnúť, že v časti privátneho cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba aj iná osoba, ktorá je správcom nadrezortného informačného systému verejnej správy.9a)
(8)
Úrad podpredsedu vlády koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3,
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním,
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie,
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.
(9)
Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,12e) ktoré sa použijú v prípade, ak bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby spracúvať osobné údaje v mene odberateľa cloudovej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
12e) § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
22.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej použiť na účely elektronického doručovania. Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to po dobu podľa § 15 písm. a).“.
23.
§ 16 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
štátnu príslušnosť cudzinca s uvedením jeho identifikátora osoby a každú ich zmenu, a to na základe identifikácie dotknutého cudzinca orgánom verejnej moci na účely prístupu do elektronickej schránky,“.
24.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj iným dohodnutým spôsobom. Dohoda podľa druhej vety môže upraviť, kedy je doručenie inak, než do elektronickej schránky, považované za doručenie do vlastných rúk a ústredný orgán štátnej správy je oprávnený uzatvoriť dohodu podľa druhej vety aj v mene ostatných orgánov verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým vykonáva ústrednú štátnu správu.“.
25.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne listinnú komunikáciu, orgán verejnej moci ako účastník konania je povinný za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie; ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) a odseku 4 sa použijú primerane.“.
26.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak
a)
na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
b)
je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo
c)
vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.“.
27.
V § 17 ods. 6 prvej vete sa slová „údaje, vrátane osobných údajov” nahrádzajú slovami „úradné dokumenty, údaje vrátane osobných údajov alebo preukázať skutočnosti,“, slová „také údaje“ sa nahrádzajú slovami „takéto úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti“ a v druhej vete slová „údaje podľa prvej vety“ sa nahrádzajú slovami „úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej vety“ a slová „poskytnutie týchto údajov“ sa nahrádzajú slovami „ich poskytnutie“.
28.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je v module procesnej integrácie a integrácie údajov evidované oprávnenie orgánu verejnej moci používať na konkrétnu činnosť istý typ úradných dokumentov alebo údajov, považuje sa na účely odseku 6 oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať také úradné dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností od iného orgánu verejnej moci za preukázané.“.
29.
V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
30.
V § 22 ods. 1 prvej vete sa slová „môže vydávať a zneplatňovať len orgán verejnej moci, o ktorom to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá“ nahrádzajú slovami „vydáva a zneplatňuje“.
31.
V § 22 ods. 2 sa za slová „podania žiadosti“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „ďalšie informácie a dokumenty nevyhnutné na overenie totožnosti žiadateľa a vydanie alternatívneho autentifikátora“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo vnútra môže spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na úseku prijímania žiadostí o alternatívny autentifikátor a doručenia alternatívneho autentifikátora prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.“.
32.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Ustanovenia § 21 ods. 3 až 5 sa na alternatívny autentifikátor vzťahujú primerane, pričom povinným podľa § 21 ods. 3 a 4 a oprávneným podľa § 21 ods. 5 je ministerstvo vnútra.“.
33.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo vnútra zasiela v dohodnutom intervale správcovi zdrojového registra pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci12d) zoznam fyzických osôb, ktoré požiadali o vydanie alternatívneho autentifikátora, s údajmi o žiadateľovi v rozsahu mena, priezviska a identifikátora osoby a identifikátor osoby právnickej osoby, ktorý predložil pri žiadosti.“.
34.
V § 22a ods. 1 sa slová „Právnická osoba alebo podnikateľ, o ktorých“ nahrádzajú slovami „Ten, o koho“ a slová „osoby pri jej prístupe“ sa nahrádzajú slovami „toho, kto pristupuje“.
35.
V § 22a ods. 2 prvej vete sa slová „Právnická osoba, podnikateľ alebo orgán verejnej moci môžu“ nahrádzajú slovami „Osoba oprávnená na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou môže“.
36.
V § 22b ods. 2 sa za slová „podľa § 22aa“ vkladajú slová „fyzických osôb,“.
37.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom17) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) a to spôsobom podľa odseku 3. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania,
a)
ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18)
2.
použitím na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii osoby ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu,20a) ak sa zabezpečí uvedenie tejto osoby ako odosielateľa elektronickej správy, nemennosť obsahu autorizovaného dokumentu do momentu uloženia v elektronickej schránke adresáta, spojenie autorizovaného dokumentu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby medzi nimi, ak to osobitný predpis nezakazuje alebo
3.
uznaným spôsobom autorizácie, ak to osobitný predpis nezakazuje,
b)
ak podľa osobitného predpisu je náležitosťou vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) alebo
2.
uznaným spôsobom autorizácie pre taký právny úkon, ak to osobitný predpis nezakazuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 20a znejú:
17) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
18) Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
19) Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
20) § 8 zákona č. 272/2016 Z. z.
20a) Čl. 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.
38.
V § 23 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala. Uznaný spôsob autorizácie môže byť odlišný pre autorizáciu elektronického podania, pri ktorom sa vyžaduje vlastnoručný podpis, a elektronického podania, pri ktorom musí byť vlastnoručný podpis úradne osvedčený.
(3)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20c) ustanovuje len povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovaná elektronická pečať,18) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 20c znejú:
20b) Napríklad § 222 Civilného sporového poriadku.
20c) Napríklad § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 23 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
40.
V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6 “.
41.
V § 23a ods. 1 sa slová „23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „23 ods. 6“.
42.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „prezentačná schéma nemusí byť súčasťou elektronického formulára, ak je používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára poskytované pre prístupové miesto zo špecializovaného portálu,“.
43.
V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Obsahom elektronického formulára pre elektronické podanie môže byť aj identifikátor osoby.“.
44.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Elektronické podanie je podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci; na účely preukázania momentu odoslania sa použijú údaje z potvrdenia podľa § 5 ods. 8.“.
45.
V § 25 ods. 3 sa slová „v origináli alebo“ nahrádzajú slovom „aspoň“.
46.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri elektronickom podaní prostredníctvom prístupového miesta môže byť odosielateľom iná osoba, než osoba podávajúceho len vtedy, ak je odosielateľ zároveň splnomocnený na zastupovanie podávajúceho v konaní vrátane zastupovania na účely doručenia.“.
47.
V § 26 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obsahom elektronického formulára pre elektronický úradný dokument môže byť aj identifikátor osoby.“.
48.
V § 26 odsek 8 znie:
„(8)
Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty verejný a správca modulu elektronických formulárov ho sprístupňuje každému bezodplatne prostredníctvom ústredného portálu.“.
49.
V § 27 ods. 2 sa slová „v origináli alebo“ nahrádzajú slovom „aspoň“.
50.
V § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou“.
51.
V § 28 ods. 6 sa slová „ako elektronický formulár“ nahrádzajú slovami „podľa elektronického formulára“ a vypúšťajú sa slová „než elektronický formulár“.
52.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Orgán verejnej moci nie je povinný elektronické podanie a elektronický úradný dokument, na účely vedenia spisu alebo inej obdobnej evidencie pri výkone verejnej moci, transformovať do listinnej podoby.“.
53.
V § 30 ods. 2 prvej vete sa slová „elektronická podateľňa tohto orgánu“ nahrádzajú slovami „tento orgán prostredníctvom funkcie elektronickej podateľne“.
54.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
55.
V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak orgán verejnej moci vie, že doručuje takej osobe“.
56.
V § 31 sa vypúšťa odsek 3.
57.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
(1)
Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 2.
(2)
Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie.
(3)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.
(4)
Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku, ktorý vykonáva jeho doručenie adresátovi.
(5)
Orgán verejnej moci zodpovedá za obsah elektronického úradného dokumentu do momentu jeho odoslania správcovi modulu elektronického doručovania. Správca modulu elektronického doručovania zodpovedá v rozsahu prevzatého elektronického úradného dokumentu orgánu verejnej moci, ktorý mu elektronický úradný dokument odoslal, za správne vyhotovenie jeho listinného rovnopisu a za včasné a riadne odovzdanie na poštovú prepravu. Ak sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu doručuje prostredníctvom poštového podniku, správca modulu elektronického doručenia sa považuje za podávateľa a koná voči poštovému podniku na vlastný účet a v mene orgánu verejnej moci v rozsahu úkonov potrebných na zabezpečenie doručenia rovnopisu. Správca modulu elektronického doručovania zabezpečí, aby sa s obsahom elektronického úradného dokumentu a s jeho listinným rovnopisom do odovzdania na poštovú prepravu nemohla oboznámiť neoprávnená osoba.
(6)
Ak ide o doručovanie podľa odseku 1, poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku doručenia. Informáciu o výsledku doručenia, potvrdzujúcu moment doručenia, alebo dôvody nedoručenia zasiela správca modulu elektronického doručovania bezodkladne do elektronickej schránky orgánu verejnej moci, a to v štruktúrovanej forme. Informácia o výsledku doručenia musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu elektronického úradného dokumentu, ktorý bol vo forme listinného rovnopisu doručovaný.
(7)
Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje vytvorenie osobitnej listinnej písomnosti, potvrdzujúcej doručenie, je táto povinnosť splnená doručením informácie o výsledku doručenia.
(8)
Ak osobitný predpis ustanovuje lehotu na odoslanie dokumentu alebo jeho odovzdanie na poštovú prepravu, táto lehota je splnená odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1.
(9)
Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu platí, že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 vyhradil, že poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia.
(10)
Ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu nemožno dodať adresátovi, na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku doručovania.
(11)
Orgán verejnej moci, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je povinný postupovať podľa odseku 1. Výdavky správcu modulu elektronického doručovania, vynaložené na zabezpečenie vytvárania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenie jeho doručovania, sú výdavkami tohto správcu vynaloženými na plnenie jeho úloh, na ktorých financovanie sa použije osobitný predpis.20d)
(12)
Orgán verejnej moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, môže postupovať podľa odseku 1, ak sa tak dohodne so správcom modulu elektronického doručovania; ak podľa odseku 1 nepostupuje, zabezpečí vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe vlastnými prostriedkami, pričom ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane.
(13)
Na účely doručovania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 sa použije adresa miesta pobytu alebo adresa sídla, alebo miesta podnikania v podobe, v akej sú vedené ako referenčný údaj alebo adresa, ktorú správcovi modulu elektronického doručovania oznámi odosielateľ, a to vrátane adresy na doručenie do zahraničia.
(14)
Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia nevyhotovuje. Orgán verejnej moci je pri doručovaní do zahraničia oprávnený zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu a jeho doručenie bez použitia postupu podľa odseku 1.
(15)
Správca modulu elektronického doručovania zverejní na ústrednom portáli podrobný popis používania funkcionality modulu elektronického doručovania určenej na účely postupu orgánu verejnej moci podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie:
20d) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Elektronická úradná správa sa sprístupní v momente potvrdenia doručenia.“.
59.
V § 32 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
60.
V § 32 odsek 7 znie:
„(7)
Ak nastane skutočnosť podľa
a)
odseku 6 písm. a), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov,
b)
odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenia § 31 ods. 2 a § 31a sa použijú rovnako. “.
61.
V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý nie je orgánom verejnej moci,“.
62.
V § 35 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý má iný formát elektronického dokumentu alebo inú verziu rovnakého formátu elektronického dokumentu ako pôvodný elektronický dokument“.
63.
V § 35 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „a“.
64.
V § 35 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „a“.
65.
V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu,20e) ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu20e) nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu20e) konsoliduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:
20e) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
66.
V § 36 ods. 4 písm. c) sa slová „elektronický dokument s iným formátom elektronického dokumentu alebo inou verziou rovnakého formátu elektronického dokumentu“ nahrádzajú slovami „novovzniknutý elektronický dokument“.
67.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osvedčovacia doložka
(1)
Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie.
(2)
Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť faksimile alebo obdobným spôsobom.
(3)
V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu; tieto osobné údaje je osoba vykonávajúca konverziu oprávnená spracúvať na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.“.
68.
V § 39 ods. 1 sa slová „ako pôvodný dokument” nahrádzajú slovami „ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu“.
69.
V § 39 ods. 5 sa slová „a údajmi o počte a druhu konvertovaných dokumentov a o type vykonanej zaručenej konverzie“ nahrádzajú bodkočiarkou a slovami „evidencia obsahuje údaje o typoch vykonaných zaručených konverzií, o dokumentoch, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie, o spôsobe a výsledku overenia platnosti autorizácie pôvodného dokumentu, o použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala a čase jej vykonania“.
70.
V § 39 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu,8) je na žiadosť toho, komu bol vydaný, povinný zabezpečiť bezodplatné vykonanie zaručenej konverzie takého elektronického dokumentu do listinnej podoby alebo do elektronickej podoby vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8) To platí aj pre osobu vykonávajúcu zaručenú konverziu, ak novovzniknutý elektronický dokument nie je vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8)“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
71.
V § 39 ods. 9 prvej vete sa za slovo „Advokát,“ vkladá slovo „notár,“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „vrátane notára“ a na konci sa pripájajú slová „alebo na správny poplatok podľa osobitného predpisu,10) ak zaručenú konverziu vykonáva integrované obslužné miesto prevádzkované ministerstvom vnútra“.
72.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Orgán verejnej moci môže odmietnuť vykonať zaručenú konverziu dokumentu, ktorého nie je pôvodcom; to neplatí, ak na orgán verejnej moci prešli kompetencie pôvodcu dokumentu alebo orgán verejnej moci je nástupcom pôvodcu dokumentu.“.
73.
V § 43 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo priamo v prospech účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) uvedeného v príkaze na úhradu, ak má na to prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vytvorené podmienky.“.
74.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sa úhrada vykonáva priamo v prospech účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) odseky 5 a 6 sa nepoužijú.“.
75.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
76.
V § 51 odsek 4 znie:
„(4)
Zmeny v zozname referenčných údajov vykonáva úrad podpredsedu vlády v štruktúrovanej podobe a podľa aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov, ako aj všetky zmeny s tým súvisiace podáva správca referenčného registra prostredníctvom centrálneho metainformačného systému a úrad podpredsedu vlády o návrhu informuje na ústrednom portáli. Úrad podpredsedu vlády návrh zverejňuje na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenčných údajov úrad podpredsedu vlády sprístupňuje v centrálnom metainformačnom systéme, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle. Zmeny v zozname referenčných údajov sa vykonávajú tak, aby boli účinné najskôr tri mesiace odo dňa predloženia návrhu podľa druhej vety.“.
77.
V § 54a ods. 4 tretej vete sa slová „§ 31 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 a § 31a“.
78.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až h), ktoré znejú:
„d)
od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2,
2.
poskytovať údaje podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 2,
3.
používať na elektronické doručovanie elektronickú schránku podľa § 29 ods. 1,
e)
od 1 000 eur do 15 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
vytvoriť formuláre pre elektronické podanie v súlade s podmienkami podľa § 24
ods. 2,
2.
zabezpečiť funkcionality podľa § 24 ods. 3,
3.
zverejniť formuláre pre elektronické podanie podľa § 24 ods. 4,
4.
sprístupniť elektronické prostriedky podľa § 24 ods. 8,
5.
prijímať elektronické úradné správy podľa § 30 ods. 7,
6.
referencovať hodnoty referenčných údajov podľa § 52,
7.
poskytovať hodnoty údajov z registrov podľa § 55,
f)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočnosti v rozpore s § 17 ods. 5,
g)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať len vládne cloudové služby podľa § 10a ods. 5,
2.
uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa § 17 ods. 1,
3.
poskytnúť inému orgánu verejnej moci dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa
§ 17 ods. 6,
4.
evidovať oprávnenia podľa § 23 ods. 6 alebo požaduje preukázanie oprávnenia v rozpore s § 23 ods. 7,
5.
získať informácie o rozsahu oprávnenia podľa § 23a ods. 7,
h)
od 250 eur do 1 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý závažným spôsobom poruší inú povinnosť podľa tohto zákona, než je uvedená v písmenách a) až g).“.
79.
V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.“.
80.
Za § 56 sa vkladajú § 56a a 56b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠56a
Kontrola
Úrad podpredsedu vlády kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.29a)“
§ 56b
Výkladové stanoviská
Úrad podpredsedu vlády vydáva výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
81.
V § 59 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu podľa § 31a ods. 2,“.
82.
V § 59 ods. 1 písm. e) treťom bode sa slovo „spôsobe“ nahrádza slovami „obsahu, spôsobe“.
83.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.“.
84.
V § 59 ods. 2 písm. f) sa za slovo „podrobnosti“ vkladajú slová „o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a“.
85.
V § 59 ods. 3 písm. a) sa slová „podrobnosti o alternatívnom autentifikátore podľa § 21 ods. 1 písm. b) a“ nahrádzajú slovami „alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) a podrobnosti“.
86.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), d), e), g) a h).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b) a doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).
87.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
33) Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.
88.
V § 60d prvej vete sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády“ a slová „1. januára 2018“ sa nahrádzajú slovami „1. júla 2019“.
89.
Doterajší text § 60d sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii za obdobie odo dňa vykonania prvej zaručenej konverzie do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.“.
90.
Za § 60e sa vkladá § 60f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely zabezpečenia funkcií elektronickej podateľne používajú vlastnú elektronickú podateľňu alebo začali verejné obstarávanie na účely jej nadobudnutia, nie sú do 31. decembra 2020 povinné využívať modul centrálnej elektronickej podateľne; ustanovenie § 10 ods. 13 tým nie je dotknuté. Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 mali zriadený informačný systém verejnej správy3) podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. októbra 2017 alebo začali verejné obstarávanie na účely jeho nadobudnutia, môžu tento informačný systém verejnej správy3) používať do 31. decembra 2020; ustanovenie § 10 ods. 14 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely výkonu verejnej moci odoberajú cloudové služby, ktoré nie sú vládnymi cloudovými službami podľa § 10a, sú oprávnené tieto cloudové služby odoberať do 1. mája 2018.
(3)
Orgány verejnej moci nie sú do 31. decembra 2018 povinné, podľa § 17 ods. 3 ako účastník konania na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie, ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť povinne elektronickú komunikáciu.
(4)
Orgány verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou, sú povinné postupovať podľa § 31a ods. 1 najneskôr od 1. novembra 2018.
(5)
Sociálna poisťovňa je do 31. decembra 2019 oprávnená vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý nemusí spĺňať ďalšie náležitosti elektronického formulára podľa § 3 písm. i), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e). Počas doby podľa prvej vety je možné podať Sociálnej poisťovni elektronické podanie a Sociálna poisťovňa môže vydať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.
(6)
Správca špecializovaného portálu alebo agendového systému slúžiaceho na elektronickú úradnú komunikáciu s orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) nie je do 31. decembra 2020 povinný prepojiť informačné systémy verejnej správy3) v jeho správe s ústredným portálom, ak umožňuje elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu iným spôsobom.
(7)
Ak ide o doručovanie elektronických úradných správ orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa do 31. decembra 2020 považuje za doručenú aj okamihom sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) alebo prostredníctvom funkcionality špecializovaného portálu alebo agendového systému orgánu finančnej správy, ktoré sú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017 zriadené ako miesto na elektronické doručovanie, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa § 32 ods. 5; na tento účel správca modulu elektronických schránok, správca informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) a správca príslušného špecializovaného portálu alebo agendového systému finančnej správy vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia jednotný spôsob informovania o momente doručenia a jeho evidenciu.
(8)
Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečia sprístupnenie podľa § 5 ods. 6 písm. b) najneskôr od 1. apríla 2018.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 36 znejú:
34) § 24 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36) § 2 zákona č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 149/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 prvej vete sa slová „na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo“.
2.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.
3.
V § 19 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.
4.
V § 24 ods. 1 sa za slová „najmä rozhodnutia“ vkladá čiarka a slová „výzvy a predvolania“.
5.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.
6.
V § 26 ods. 2 tretej vete sa za slovo „súčasne“ vkladajú slová „na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj“.
7.
V § 47 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 89/1993 Z. z., zákona č. 150/1993 Z. z., zákona č. 85/1994 Z. z., zákona č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 prvej vete sa za slovom „poukazom“ vypúšťa čiarka a slová „platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS)“, v druhej vete sa slová „platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS)“ nahrádzajú slovami „prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ a vo štvrtej vete sa za slovo „poukazom“ vkladá čiarka a slová „platobnou kartou“.
2.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,5ae) špecializovaného portálu5af) alebo integrovaného obslužného miesta,5ac) súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, okrem § 9 ods. 10
a)
umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a
b)
na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ae a 5af znejú:
5ae) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5af) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7j) s vyznačenou právoplatnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7j znie:
7j) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 11c ods. 2 sa za slovo „poukazom“ vkladá čiarka a slová „platobnou kartou“.
5.
V § 11d ods. 1 sa za slovo „poukazom“ vkladá čiarka a slová „platobnou kartou“.
6.
§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka poplatkov. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7i) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť, alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,5ae) špecializovanom portáli5af) alebo integrovanom obslužnom mieste.5ac) Súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky vyberajú .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7i znie:
7i) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 16a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci.“.
8.
V § 16a ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,7i)
f)
zabezpečiť sprístupnenie informácie o uskutočnení platby súdneho poplatku orgánu podľa § 3 bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od momentu uskutočnenia platby súdneho poplatku, a ak ide o platbu prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od momentu pripísania prostriedkov na účet prevádzkovateľa systému,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).
9.
Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, aj keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 51/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa za slovom „poukazom“ vypúšťa čiarka a slová „platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS)“, v druhej vete sa slová „platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS)“ nahrádzajú slovami „prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ a vo štvrtej vete sa za slovo „poukazom“ vkladajú slová „platobnou kartou,“.
2.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ac až 7ae znejú:
7ac) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7ad) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
7ae) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) správne orgány, okrem správnych orgánov podľa odsekov 4, 5, 7 a 8, umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci. Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, správny orgán môže postupovať podľa prvej vety.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
4.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické rozhodnutie, vyhotovené v súlade s osobitným predpisom,7ag) s vyznačenou právoplatnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ag znie:
7ag) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
6.
V § 15a ods. 1 sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a poplatkov za prenesený výkon štátnej správy vyžiadaný elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) ktoré sú príjmom rozpočtu obcí alebo vyšších územných celkov“.
7.
§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú verziu sadzobníka. Položkami číselníka poplatkov orgánom verejnej moci sú položky sadzobníka alebo ich nižšia úroveň členenia v písmenách, bodoch alebo s prihliadnutím na iné podmienky ich uplatňovania ustanovené v oslobodení, splnomocnení alebo poznámke položky tak, aby vzniklo toľko položiek číselníka poplatkov orgánom verejnej moci, koľko variácií sadzieb poplatku je prípustných vo všetkých položkách sadzobníka. Položky číselníka poplatkov orgánom verejnej moci môžu mať prepojenie na úroveň životnej situácie alebo služby verejnej správy,7f) ak ich poskytovanie nemožno oddeliť alebo ak je ich poskytovanie na združenom základe vhodné vzhľadom na nastavenie životných situácií alebo služby verejnej správy na ústrednom portáli verejnej správy,7ac) špecializovanom portáli7ad) alebo integrovanom obslužnom mieste.5) Správne orgány sú povinné napĺňať do číselníka poplatkov orgánom verejnej moci údaje a udržiavať ho aktuálny, a to v rozsahu údajov, ktoré sa týkajú ich vlastnej pôsobnosti vo vzťahu ku konaniu alebo úkonu, za ktoré sa poplatky platia .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:
7f) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 4 neustanovuje inak“.
9.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do rozpočtu príslušnej obce alebo vyššieho územného celku vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy poplatkov prijal. Na účel podľa prvej vety obec alebo vyšší územný celok oznámi prevádzkovateľovi systému číslo účtu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy; prevádzkovateľ systému nemá povinnosť zaplatené poplatky obci alebo vyššiemu územnému celku odviesť v lehote podľa prvej vety, ak mu nebolo číslo účtu oznámené.“.
10.
V § 18a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať hodnoty z číselníka poplatkov orgánom verejnej moci.“.
11.
V § 18a ods. 1 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov”.
12.
V § 18a ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa osobitného predpisu,8ae)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ae znie:
8ae) § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
13.
Za § 19k sa vkladá § 19l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Z úkonov a konaní začatých do 31. októbra 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017, i keď sa stanú splatnými po 31. októbri 2017.
(2)
Poplatky zaplatené do 31. októbra 2017 sa prevádzajú do príslušných rozpočtov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom verejnej moci podľa § 15a ods. 4 na účely jeho používania podľa tohto zákona najneskôr od 1. apríla 2018.“.
14.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 písm. a) a c) a položke 3 prvom bode písm. a) a druhom bode sa suma „1,50 eura“ nahrádza sumou „2 eurá“.
15.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 16 sa suma „1,50 eura“ nahrádza sumou „2 eurá“.
16.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 16 vkladá nová položka 17, ktorá znie:
„Položka 17
a)
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur
b)
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ................................................................................10 eur.“.
17.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 18 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „20 eur“, suma „66 eur“ nahrádza sumou „70 eur“, suma „33 eur“ nahrádza sumou „35 eur“, suma „165,50 eur“ nahrádza sumou „200 eur“ a suma „199 eur“ nahrádza sumou „200 eur“.
18.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky položke 275 písm. a) až d) sa na konci pripájajú slová „vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov“.
19.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky sa položka 275 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky:
1.
za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro
2.
za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 ....
0,5 eura
3.
za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 ....
1 euro
4.
za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro
5.
za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ...... 2 eurá
6.
za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura
7.
ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 5 eur
8.
ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur
9.
za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura“.
20.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky v položke 275 sa doterajší text poznámky označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.“.
Čl. V
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 138/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uzavrieť písomnú dohodu o spolupráci, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah vykonávaných činností spolupráce.“.
Čl. VI
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 3 druhej vete sa za slová „Sociálnej poisťovni“ vkladajú slová „prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55c znie:
55c) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
2.
V § 25 ods. 4 úvodná veta znie: „Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať orgánom verejnej moci a iným orgánom podľa osobitného predpisu55a) na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu vrátane použitia na účely výkonu verejnej moci55b) prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c) elektronicky“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55a a 55b znejú:
55a) § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
55b) § 5 ods. 2 až 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 25 ods. 4 písmeno b) znie :
„b)
informáciu o pohľadávkach po splatnosti voči platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1
písm. a) až c) a výšku týchto pohľadávok,“.
4.
V § 25 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
5.
V § 29b ods. 19 druhá veta znie: „Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému zdravotnej poisťovni prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu55c) elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia údaje o.“.
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
orgánmi podľa osobitného predpisu,101) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej poisťovne elektronicky prostredníctvom informačného systému verejnej správy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:
101) § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 202/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
jednotným referencovateľným identifikátorom množina znakov tvoriacich jednotným spôsobom identifikátor ľubovoľných logických a fyzických objektov.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „spravuje“ vkladajú slová „jednotné referencovateľné identifikátory,“.
Čl. IX
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z.z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Všetko, čo úrad zverejňuje vo vestníku, zverejní aj na elektronickej úradnej tabuli podľa osobitného predpisu;19a) toto zverejnenie má informatívny charakter.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
2.
V § 66 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.“.
3.
V § 66 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či
a)
sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením,
b)
sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
c)
prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností podľa § 41,
d)
je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba,
e)
sieť je alebo má byť prepojená podľa § 27, alebo
f)
sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou.
(7)
Ak ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia, ktoré sú umiestnené pod zemským povrchom a ktoré sú alebo majú byť využívané podnikom, ktorý má pridelené frekvencie individuálnym povolením, poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky alebo napĺňa ciele národnej stratégie schválenej vládou a zároveň je prepojený s iným podnikom podľa § 27 a plní povinnosti podľa § 41, úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti, ktoré sa posudzujú na účely odseku 1.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.
4.
V § 66 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodu 42, čl. IV bodov 14 až 17, čl. V a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I bodu 90 § 60f ods. 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2018 a čl. I bodu 78 § 56 ods. 1 písm. g) piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.