236/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236
ZÁKON
zo 6. septembra 2017
o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní a vykonávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu a s tým súvisiace konanie.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tomu členskému štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý prevzal do svojho právneho poriadku právne záväzný akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)
Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské orgány pri postupe podľa tohto zákona nepoužijú vo vzťahu k členským štátom príslušné ustanovenia alebo časti týchto medzinárodných zmlúv:
a)
Európsky dohovor Rady Európy z 20. apríla 1959 o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ako aj dva dodatkové protokoly k nemu a dvojstranné dohody uzavreté na základe článku 26 uvedeného dohovoru,
b)
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985,
c)
Dohovor z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a protokol k nemu.
(2)
Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom, ktorá upravuje zaistenie dôkazov a s tým súvisiace konanie, je možné iba v rozsahu, v ktorom zjednodušuje alebo uľahčuje postup podľa tohto zákona; ak ide o úpravu použitia jazykov pri vzájomnom styku orgánov týchto štátov, postupuje sa na základe vzájomnosti vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
európskym vyšetrovacím príkazom
1.
rozhodnutie vydané justičným orgánom Slovenskej republiky na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu s cieľom získať dôkaz na území iného členského štátu,
2.
rozhodnutie vydané justičným orgánom iného členského štátu alebo iným ako justičným orgánom iného členského štátu, ktorý má v tomto členskom štáte právomoc obstarávať dôkazy, ak ním vydané rozhodnutie potvrdil justičný orgán tohto členského štátu, na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu s cieľom získať dôkaz na území Slovenskej republiky,
b)
štátom pôvodu členský štát, ktorého orgán vydal európsky vyšetrovací príkaz,
c)
vykonávajúcim štátom členský štát, ktorého orgán má rozhodnúť o výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu,
d)
vydávajúcim orgánom
1.
justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať európsky vyšetrovací príkaz podľa svojho právneho poriadku, alebo
2.
iný ako justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať európsky vyšetrovací príkaz podľa svojho právneho poriadku, ak ním vydaný európsky vyšetrovací príkaz potvrdil justičný orgán tohto členského štátu,
e)
vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc zabezpečiť vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa svojho právneho poriadku,
f)
záznamom o preskúmaní európskeho vyšetrovacieho príkazu opatrenie vykonávajúceho justičného orgánu Slovenskej republiky o tom, či sú splnené podmienky na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu,
g)
vyšetrovacím úkonom úkon, ktorý je potrebné vykonať vo vykonávajúcom štáte na účely získania dôkazu v trestnom konaní okrem vytvorenia spoločného vyšetrovacieho tímu a zabezpečovania dôkazu v rámci takého tímu.
§ 4
Rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Európsky vyšetrovací príkaz možno vydať na účely získania dôkazu v trestnom konaní.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz možno vykonať, ak na vykonanie požadovaného vyšetrovacieho úkonu uvedeného v európskom vyšetrovacom príkaze sú splnené podmienky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a nie je dôvod na jeho vrátenie alebo odmietnutie.
(3)
Ak sa európsky vyšetrovací príkaz týka trestného činu, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a ktorý je v európskom vyšetrovacom príkaze príslušným orgánom štátu pôvodu označený priradením k jednej alebo viacerým kategóriám trestných činov uvedených v prílohe č. 1, vykonávajúci justičný orgán neskúma, či ide o čin trestný podľa práva vykonávajúceho štátu.
(4)
Pre priradenie trestného činu, ktorého sa týka európsky vyšetrovací príkaz, k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v prílohe č. 1 sa nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu zhodovali.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV
AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU
§ 5
Vydanie európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Ak je potrebné vykonať vyšetrovací úkon v inom členskom štáte s cieľom získať dôkaz na účel trestného konania, vydá predseda senátu alebo sudca európsky vyšetrovací príkaz. V prípravnom konaní vydá európsky vyšetrovací príkaz prokurátor, ak tento zákon v § 20 ods. 3 neustanovuje inak. Európsky vyšetrovací príkaz možno vydať aj na základe žiadosti obvineného, jeho zákonného zástupcu alebo jeho obhajcu.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz možno vydať aj na účel získania dôkazu, ktorý už má vykonávajúci orgán k dispozícii.
(3)
Európsky vyšetrovací príkaz podľa odseku 1 možno vydať, ak
a)
je to nevyhnutné a primerané na účely trestného konania a
b)
vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze by bolo možné za obdobných podmienok vykonať na území Slovenskej republiky.
§ 6
Náležitosti európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Európsky vyšetrovací príkaz sa vyhotovuje na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 2.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz musí obsahovať
a)
označenie vydávajúceho orgánu,
b)
predmet európskeho vyšetrovacieho príkazu a dôvody vydania európskeho vyšetrovacieho príkazu,
c)
dostupné identifikačné údaje o osobe, ktorej sa európsky vyšetrovací príkaz týka,
d)
opis skutku, pre ktorý sa vedie trestné konanie, vrátane uvedenia času, miesta a spôsobu jeho spáchania,
e)
skutkovú podstatu trestného činu a právnu kvalifikáciu skutku,
f)
vyšetrovací úkon, ktorý sa má vykonať,
g)
dôkaz, ktorý sa má získať,
h)
meno, priezvisko, odtlačok úradnej pečiatky a podpis zástupcu vydávajúceho orgánu.
(3)
Ak niektorý z trestných činov, ktorého sa európsky vyšetrovací príkaz týka, možno priradiť do jednej alebo viacerých kategórií trestných činov uvedených v prílohe č. 1, vydávajúci orgán túto skutočnosť označí v európskom vyšetrovacom príkaze.
(4)
Ak európsky vyšetrovací príkaz dopĺňa iný skôr vydaný európsky vyšetrovací príkaz, musí okrem údajov uvedených v odseku 2 obsahovať aj túto skutočnosť.
(5)
Na zaslanie európskeho vyšetrovacieho príkazu do vykonávajúceho štátu vydávajúci orgán použije postup podľa § 39.
(6)
Vydávajúci orgán, ktorý vydal európsky vyšetrovací príkaz, zabezpečí jeho preklad do jazyka podľa § 40 prekladateľom pribratým zo zoznamu podľa osobitného predpisu.1)
TRETIA ČASŤ
POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV
AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV
§ 7
Príslušnosť
(1)
Na zabezpečenie vybavenia európskeho vyšetrovacieho príkazu je príslušná krajská prokuratúra, v ktorej obvode sa má požadovaný vyšetrovací úkon vykonať, ak tento zákon v § 34 ods. 2 neustanovuje inak. Ak je daná miestna príslušnosť viacerých krajských prokuratúr, zabezpečí vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu krajská prokuratúra, ktorej bol európsky vyšetrovací príkaz doručený alebo postúpený nepríslušným orgánom, ak je príslušná na zabezpečenie vybavenia aspoň jedného vyšetrovacieho úkonu. Ak nie je možné určiť prokuratúru podľa druhej vety, zašle nepríslušný orgán európsky vyšetrovací príkaz Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) na rozhodnutie, ktorá prokuratúra zabezpečí jeho vybavenie. Generálna prokuratúra postúpi európsky vyšetrovací príkaz tej z prokuratúr, v ktorej obvode má byť vykonaných najviac vyšetrovacích úkonov alebo najnáročnejšie vyšetrovacie úkony. Zmena obvodu v priebehu konania o európskom vyšetrovacom príkaze nemá vplyv na príslušnosť.
(2)
Ak vydávajúci orgán v európskom vyšetrovacom príkaze požiada o vykonanie vyšetrovacieho úkonu súdom z dôvodu použiteľnosti vyšetrovacieho úkonu v trestnom konaní v štáte pôvodu, predloží prokurátor v tejto časti európsky vyšetrovací príkaz na vybavenie okresnému súdu, v ktorého obvode sa má vyšetrovací úkon vykonať.
(3)
Ak predmetom európskeho vyšetrovacieho príkazu je výlučne vyšetrovací úkon, ktorý má vykonať súd z dôvodu použiteľnosti vyšetrovacieho úkonu v trestnom konaní v štáte pôvodu, na vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa má vyšetrovací úkon vykonať.
(4)
Ak sa na vykonanie vyšetrovacieho úkonu uvedeného v európskom vyšetrovacom príkaze vyžaduje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky príkaz súdu, na jeho vydanie je príslušný okresný súd podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku v obvode krajskej prokuratúry, ktorá zabezpečuje vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(5)
Krajská prokuratúra vykoná vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze mimo svojho obvodu dožiadaním krajskej prokuratúry, v ktorej obvode má byť vyšetrovací úkon vykonaný. Ak vec neznesie odklad alebo ak je daný iný dôležitý dôvod, môže krajská prokuratúra vykonať vyšetrovací úkon i mimo svojho obvodu sama. V odôvodnených prípadoch môže krajská prokuratúra i vo svojom obvode vykonať vyšetrovací úkon dožiadaním okresnej prokuratúry, v ktorej obvode má byť vyšetrovací úkon vykonaný.
§ 8
Prijatie európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Vykonávajúci justičný orgán, ktorému bol európsky vyšetrovací príkaz doručený, potvrdí jeho prijatie vyplnením formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Tento formulár do siedmich dní od doručenia európskeho vyšetrovacieho príkazu zašle vydávajúcemu orgánu.
(2)
Justičný orgán, ktorému bol európsky vyšetrovací príkaz doručený a nie je príslušný na zabezpečenie jeho vybavenia, bezodkladne postúpi európsky vyšetrovací príkaz príslušnému vykonávajúcemu justičnému orgánu, o čom informuje vydávajúci orgán. Ustanovenie odseku 1 platí rovnako.
§ 9
(1)
Príslušný vykonávajúci justičný orgán preskúma, či európsky vyšetrovací príkaz obsahuje potrebné náležitosti a možno ho vykonať, a vykoná záznam o preskúmaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, a to v lehote uvedenej v európskom vyšetrovacom príkaze; ak taká lehota v európskom vyšetrovacom príkaze uvedená nie je, rozhodne do 30 dní od jeho doručenia.
(2)
Ak lehoty uvedené v odseku 1 nemožno dodržať, príslušný vykonávajúci justičný orgán o tejto skutočnosti bezodkladne informuje vydávajúci orgán s uvedením dôvodov omeškania a predpokladanej doby takého omeškania, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní od doručenia európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(3)
Záznam o preskúmaní európskeho vyšetrovacieho príkazu musí obsahovať
a)
označenie orgánu, ktorý európsky vyšetrovací príkaz preskúmal,
b)
dátum a miesto preskúmania európskeho vyšetrovacieho príkazu,
c)
výrok s uvedením, či európsky vyšetrovací príkaz spĺňa potrebné náležitosti a možno ho vykonať.
§ 10
Vrátenie európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Vykonávajúci justičný orgán vráti európsky vyšetrovací príkaz vydávajúcemu orgánu bez rozhodnutia, ak
a)
nebol vydaný orgánom uvedeným v § 3 písm. d),
b)
nebol vydaný na účel vykonania vyšetrovacieho úkonu s cieľom získať dôkaz na území Slovenskej republiky,
c)
európsky vyšetrovací príkaz nemožno vykonať podľa § 15.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán v sprievodnom liste uvedie dôvody postupu podľa odseku 1.
(3)
Ak nie je možné posúdiť splnenie podmienok na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu, pretože je neúplný alebo zjavne nesprávny, alebo nie je preložený do jazyka podľa § 40, vykonávajúci justičný orgán bezodkladne požiada vydávajúci orgán, aby v určenej lehote taký nedostatok odstránil; ak tento nedostatok nie je bez primeraných dôvodov v určenej lehote odstránený, vykonávajúci justičný orgán vráti európsky vyšetrovací príkaz vydávajúcemu orgánu bez vybavenia. Na tieto následky musí byť vydávajúci orgán vopred upozornený.
§ 11
Odmietnutie európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz, ak
a)
výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu by bol v rozpore s prekážkou veci právoplatne rozhodnutej,
b)
výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu bráni imunita alebo výsada podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva, pre ktorú je osoba vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,
c)
európsky vyšetrovací príkaz bol vydaný v inom ako v trestnom konaní a v obdobnom vnútroštátnom prípade by v trestnom konaní vedenom v Slovenskej republike nebolo možné vyšetrovací úkon v ňom uvedený vykonať,
d)
skutok bol spáchaný mimo územia štátu pôvodu, bol aspoň sčasti spáchaný na území Slovenskej republiky a nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
e)
výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu by mohol poškodiť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ohroziť zdroj informácií alebo by mohol ohroziť alebo narušiť činnosť spravodajských služieb,
f)
možno odôvodnene predpokladať, že vykonanie vyšetrovacieho úkonu obsiahnutého v európskom vyšetrovacom príkaze by nebolo v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)
g)
vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze by nebolo možné za obdobných podmienok vykonať na území Slovenskej republiky,
h)
existuje iná prekážka, pre ktorú nemožno európsky vyšetrovací príkaz vykonať.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. g) sa nepoužije, ak je európsky vyšetrovací príkaz vydaný na účel vykonania vyšetrovacieho úkonu uvedeného v § 15 ods. 2.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán si pred odmietnutím výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), b), d), e) alebo písm. f) môže vyžiadať stanovisko alebo doplňujúce informácie od vydávajúceho orgánu.
(4)
Ak sa európsky vyšetrovací príkaz týka trestného činu vo vzťahu k daniam, poplatkom, clám alebo k mene, nie je možné odmietnuť výkon takého európskeho vyšetrovacieho príkazu iba preto, že právny poriadok Slovenskej republiky neukladá rovnaký druh daní, poplatkov alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako právny poriadok štátu pôvodu.
(5)
Vykonávajúci justičný orgán rozhoduje o odmietnutí európskeho vyšetrovacieho príkazu opatrením, ktoré zašle vydávajúcemu orgánu spolu s uvedením dôvodu takého postupu.
§ 12
Výsady a imunity
Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán Slovenskej republiky, vykonávajúci justičný orgán bezodkladne požiada o to, aby tento orgán dotknutej osobe výsadu alebo imunitu odňal. Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán iného členského štátu alebo tretieho štátu, medzinárodnej organizácie alebo Európskej únie, informuje vykonávajúci justičný orgán o tejto skutočnosti vydávajúci orgán.
Výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu
§ 13
(1)
Pri výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu je potrebné dodržiavať formálne náležitosti a postupy v ňom uvedené, pokiaľ nie sú v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku Slovenskej republiky; ak nie je možné v danom prípade tieto náležitosti alebo postupy dodržať, vykonávajúci justičný orgán o tom bezodkladne vyrozumie vydávajúci orgán. Inak sa pri výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu postupuje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán bezodkladne informuje vydávajúci orgán o tom, že nie je možné zabezpečiť, aby pri výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu nedošlo k nežiaducemu sprístupneniu informácie o tom, že sa uskutočňuje určitý vyšetrovací úkon na účel zabezpečenia dôkazu.
(3)
Ak vykonávajúci justičný orgán pri výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu zistí, že by bolo vhodné vykonať ďalší vyšetrovací úkon, ktorý nebol uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze, bezodkladne o tom informuje vydávajúci orgán; v informácii uvedie, že ďalší vyšetrovací úkon je možné vykonať len na základe doplňujúceho európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(4)
Európsky vyšetrovací príkaz vykonávajúci justičný orgán vykoná v lehote určenej vydávajúcim orgánom, inak do 90 dní od vykonania záznamu o preskúmaní európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa § 9 ods. 1.
(5)
Ak lehoty uvedené v odseku 4 nemožno dodržať, vykonávajúci justičný orgán o tom bezodkladne informuje vydávajúci orgán s uvedením dôvodov omeškania vrátane predpokladanej doby takého omeškania a dohodne s vydávajúcim orgánom, kedy vyšetrovací úkon vykoná.
§ 14
(1)
Vykonávajúci justičný orgán môže použiť iný vyšetrovací úkon, ako je vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze, ak by sa takým úkonom dosiahol rovnaký výsledok, a tento úkon by v menšej miere zasahoval do práv dotknutej osoby ako vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán o postupe podľa odseku 1 pred jeho vykonaním informuje vydávajúci orgán.
§ 15
(1)
Európsky vyšetrovací príkaz nemožno vykonať, ak vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravený alebo by ho nebolo možné vykonať v obdobnom vnútroštátnom prípade v trestnom konaní vedenom v Slovenskej republike, a zároveň nemožno použiť iný vyšetrovací úkon, ktorým by sa dosiahol rovnaký výsledok a ktorý by nezasahoval do práv dotknutej osoby vo väčšej miere ako vyšetrovací úkon uvedený v európskom vyšetrovacom príkaze.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak bol európsky vyšetrovací príkaz vydaný na účel
a)
získania informácie alebo dôkazu, ktorý má vykonávajúci justičný orgán už k dispozícii, ak ho možno podľa právneho poriadku Slovenskej republiky na účely iného konania poskytnúť,
b)
získania údajov z evidencií a informačných systémov policajných orgánov alebo justičných orgánov, do ktorých má vykonávajúci justičný orgán priamy prístup,
c)
vykonania výsluchu osoby,
d)
zistenia totožnosti používateľa určitého telefónneho čísla alebo IP adresy,
e)
vykonania vyšetrovacieho úkonu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý nevyžaduje vydanie rozhodnutia justičného orgánu a nezasahuje do základných ľudských práv a slobôd.
(3)
Ak európsky vyšetrovací príkaz nemožno vykonať, vykonávajúci justičný orgán o tom informuje vydávajúci orgán. Ak vydávajúci orgán v určenej lehote európsky vyšetrovací príkaz nedoplní, vykonávajúci justičný orgán vráti európsky vyšetrovací príkaz vydávajúcemu orgánu bez vybavenia. Na vrátenie európskeho vyšetrovacieho príkazu sa primerane použije § 10 ods. 2.
§ 16
Odklad výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu
(1)
Vykonávajúci justičný orgán môže odložiť vykonanie európskeho vyšetrovacieho príkazu, ak
a)
by jeho vykonanie mohlo ohroziť prebiehajúce trestné konanie vedené v Slovenskej republike,
b)
dôkaz, pre ktorý bol európsky vyšetrovací príkaz vydaný, je potrebný na účely iného konania.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán bezodkladne po odpadnutí dôvodu na odklad výkonu zabezpečí vykonanie európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán bezodkladne informuje vydávajúci orgán o odklade výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu s uvedením dôvodu odkladu a predpokladanej doby odkladu, ak je možné ju odhadnúť, a o odpadnutí dôvodu odkladu.
§ 17
Prítomnosť osôb iného členského štátu na území Slovenskej republiky
(1)
Ak požiada štát pôvodu o to, aby sa jeden alebo viacerí zástupcovia jeho orgánu mohli zúčastniť vyšetrovacieho úkonu vykonávaného na území Slovenskej republiky na účel zabezpečenia dôkazu, vykonávajúci justičný orgán tejto žiadosti vyhovie, pokiaľ to nie je v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku Slovenskej republiky alebo sa tým nenarušia bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Vykonávajúci justičný orgán bezodkladne informuje vydávajúci orgán, či žiadosti podľa prvej vety vyhovel. Zástupcovia orgánu iného členského štátu, ktorí sa zúčastňujú na takom vyšetrovacom úkone, sú viazaní právnym poriadkom Slovenskej republiky a nemôžu na území Slovenskej republiky samostatne vykonávať úkony právnej pomoci okrem prípadu, keď je vykonávanie týchto úkonov na území Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v rozsahu dohodnutom medzi vydávajúcim orgánom a vykonávajúcim justičným orgánom.
(2)
Po dobu pobytu na území Slovenskej republiky sa zástupcovia orgánu iného členského štátu považujú za úradné osoby Slovenskej republiky, pokiaľ ide o trestné činy spáchané nimi alebo proti nim, alebo o náhradu škody nimi spôsobenú na území Slovenskej republiky. Ak Slovenská republika nahradí škodu podľa predchádzajúcej vety, príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený žiadať od štátu pôvodu úhradu sumy, ktorú vyplatil ako náhradu škody v rozsahu, v akom bola vzniknutá škoda spôsobená postupom zástupcov orgánu iného členského štátu počas ich pobytu na území Slovenskej republiky. Nárok na úhradu vyplatenej náhrady škody sa uplatňuje formou žiadosti príslušnému orgánu štátu pôvodu v súlade s právnym poriadkom tohto štátu. Príslušný orgán Slovenskej republiky nie je oprávnený žiadať náhradu škody, ktorú zástupca orgánu iného členského štátu spôsobil Slovenskej republike počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky.
§ 18
Odovzdanie dôkazov
(1)
Vykonávajúci justičný orgán bezodkladne odovzdá štátu pôvodu dôkaz zabezpečený na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(2)
Dôkaz získaný za účasti zástupcov orgánu štátu pôvodu podľa § 17 ods. 1 vykonávajúci justičný orgán odovzdá priamo zástupcovi orgánu štátu pôvodu, ak o to vydávajúci orgán v európskom vyšetrovacom príkaze požiadal, a taký postup nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vykonávajúci justičný orgán môže odovzdať dôkaz priamo zástupcovi orgánu štátu pôvodu aj vtedy, ak sa na tom vykonávajúci justičný orgán s vydávajúcim orgánom dohodol. Ak sa dôkaz odovzdá priamo zástupcovi orgánu štátu pôvodu, zaznamená sa táto skutočnosť do zápisnice.
(3)
Ak bolo na zabezpečenie vykonania vyšetrovacieho úkonu potrebné rozhodnutie justičného orgánu, možno tento dôkaz odovzdať do štátu pôvodu až po nadobudnutí právoplatnosti takého rozhodnutia. Pred nadobudnutím právoplatnosti môže byť dôkaz odovzdaný, iba ak sú v európskom vyšetrovacom príkaze uvedené dostatočné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné bezodkladné odovzdanie dôkazu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania alebo porušeniu práv osoby; dôkaz sa pred nadobudnutím právoplatnosti neodovzdá, ak by tým bola spôsobená vážna ujma na právach dotknutej osoby.
(4)
Vykonávajúci justičný orgán pri odovzdaní dôkazu uvedie, či žiada o jeho vrátenie bezodkladne po tom, ako prestane byť v štáte pôvodu potrebný.
(5)
Vykonávajúci justičný orgán môže na žiadosť vydávajúceho orgánu dôkaz dočasne odovzdať tomuto orgánu na účely dokazovania na dohodnutú dobu pod podmienkou, že ho vydávajúci orgán v dohodnutej dobe vráti.
§ 19
Opravné prostriedky
(1)
Opravný prostriedok nie je prípustný proti
a)
európskemu vyšetrovaciemu príkazu,
b)
opatreniu vydanému podľa § 9 ods. 1 a § 11 ods. 5.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán informuje vydávajúci orgán o tom, že proti rozhodnutiu, ktoré bolo vydané na zabezpečenie vybavenia európskeho vyšetrovacieho príkazu, bol podaný opravný prostriedok, a o výsledku konania o takom opravnom prostriedku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH VYŠETROVACÍCH ÚKONOCH
Dočasné odovzdanie osoby do iného členského štátu na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu
§ 20
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely dočasného odovzdania osoby nachádzajúcej sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky do vykonávajúceho štátu na účely zabezpečenia dôkazu v trestnom konaní vedenom v Slovenskej republike.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz podľa odseku 1 možno vydať, ak sú splnené podmienky uvedené v § 5 ods. 3 a
a)
osoba uvedená v odseku 1 nemá v konaní v cudzine postavenie obvineného a s dočasným odovzdaním súhlasí, a
b)
dočasné odovzdanie nepredĺži trvanie väzby, ktorá sa vykonáva na území Slovenskej republiky, alebo dočasné odovzdanie nepredĺži výkon trestu odňatia slobody vykonávaného na území Slovenskej republiky.
(3)
Na konanie podľa odseku 1 je príslušný súd, v ktorého obvode je osoba vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody. V prípravnom konaní rozhoduje súd na návrh alebo po písomnom vyjadrení prokurátora vykonávajúceho dozor podľa § 230 Trestného poriadku.
(4)
Vydávajúci orgán dohodne s vykonávajúcim štátom potrebné opatrenia týkajúce sa vyšetrovacieho úkonu uvedeného v odseku 1 a určí primeranú lehotu, v ktorej musí byť dočasne odovzdaná osoba vrátená na územie Slovenskej republiky.
(5)
Na konanie podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia piatej časti Trestného poriadku.
§ 21
(1)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz vydaný orgánom iného členského štátu na účely dočasného odovzdania osoby nachádzajúcej sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenskej republiky do štátu pôvodu na účely zabezpečenia dôkazu okrem dôvodov uvedených v § 11 aj vtedy, ak
a)
táto osoba má v konaní v cudzine postavenie obvineného,
b)
táto osoba s dočasným odovzdaním nesúhlasí,
c)
dočasné odovzdanie predĺži trvanie väzby, ktorá sa vykonáva na území Slovenskej republiky, alebo dočasné odovzdanie predĺži výkon trestu odňatia slobody vykonávaného na území Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 je príslušný súd, v ktorého obvode je osoba vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán dohodne so štátom pôvodu potrebné opatrenia týkajúce sa vyšetrovacieho úkonu uvedeného v odseku 1 a určí primeranú lehotu, v ktorej musí byť dočasne odovzdaná osoba vrátená na územie Slovenskej republiky.
(4)
Na konanie podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia piatej časti Trestného poriadku.
§ 22
Dočasné prevzatie osoby na územie Slovenskej republiky na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely dočasného odovzdania osoby nachádzajúcej sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte na účely zabezpečenia vykonania dôkazu na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak vykonávajúci štát povolí dočasné odovzdanie osoby na územie Slovenskej republiky, rozhodne predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, že táto osoba bude počas dočasného odovzdania na území Slovenskej republiky vo väzbe. V uznesení sa uvedie, že väzba sa začína dňom prevzatia tejto osoby na územie Slovenskej republiky.
(3)
Osoba podľa odseku 1 nesmie byť trestne stíhaná, odsúdená alebo jej osobná sloboda obmedzená pre skutok, ktorý spáchala pred vstupom na územie Slovenskej republiky, ktorý sa neuviedol v európskom vyšetrovacom príkaze.
(4)
Na konanie podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia piatej časti Trestného poriadku.
§ 23
Na konanie o európskom vyšetrovacom príkaze vydanom orgánom iného členského štátu na účely dočasného prevzatia osoby nachádzajúcej sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v štáte pôvodu na účely zabezpečenia dôkazu na území Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia § 22.
§ 24
Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu v inom členskom štáte
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účel výsluchu obvineného, svedka alebo znalca nachádzajúceho sa na území vykonávajúceho štátu prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.
(2)
Vydávajúci orgán dohodne s vykonávajúcim justičným orgánom potrebné opatrenia spojené s výsluchom osoby vrátane prípadných opatrení na jej ochranu. Ak je pri výsluchu potrebný tlmočník, vydávajúci orgán požiada vykonávajúci justičný orgán o jeho zabezpečenie.
(3)
Ak vykonávajúci justičný orgán nemá k dispozícii vhodné technické prostriedky na uskutočnenie výsluchu prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, vydávajúci orgán s ním môže dohodnúť, že mu ich na účel vykonania výsluchu poskytne.
(4)
Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu uskutočňuje vydávajúci orgán, alebo sa uskutočňuje pod jeho vedením podľa Trestného poriadku; zároveň sa prihliada na opatrenia orgánu vykonávajúceho štátu smerujúce k tomu, aby pri výsluchu neboli porušované základné zásady právneho poriadku vykonávajúceho štátu. Ak im vydávajúci orgán nemôže vyhovieť a nedohodne vyhovujúci spôsob uskutočnenia výsluchu, výsluch ukončí.
§ 25
Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu na území Slovenskej republiky
(1)
Ak sú splnené podmienky na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu na účel uskutočnenia výsluchu podozrivého, obvineného, svedka alebo znalca nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, vykonávajúci justičný orgán umožní vydávajúcemu orgánu uskutočnenie takého výsluchu.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz podľa odseku 1 okrem dôvodov uvedených v § 11 aj vtedy, ak
a)
vypočutý má byť podozrivý alebo obvinený, ktorý s týmto spôsobom uskutočnenia výsluchu nesúhlasí, alebo
b)
uskutočnenie výsluchu týmto spôsobom by v danom prípade bolo v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán dohodne s vydávajúcim orgánom potrebné opatrenia spojené s výsluchom osoby prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu vrátane prípadných opatrení na jej ochranu. Ak je pri výsluchu potrebná prítomnosť tlmočníka, vykonávajúci justičný orgán ho zabezpečí.
(4)
Ak má byť vypočutý podozrivý alebo obvinený, vykonávajúci justičný orgán ho k výsluchu predvolá tak, aby mu bola poskytnutá primeraná lehota na výkon jeho práv a obhajobu, a spolu s predvolaním na výsluch ho poučí o jeho právach podľa právneho poriadku štátu pôvodu.
(5)
Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu uskutočňuje vydávajúci orgán alebo sa uskutočňuje pod jeho vedením podľa právneho poriadku štátu pôvodu.
(6)
Vykonávajúci justičný orgán pred začatím výsluchu overí totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, a poučí ju podľa Trestného poriadku a podľa právneho poriadku štátu pôvodu.
(7)
Vykonávajúci justičný orgán je pri výsluchu prítomný a dbá na to, aby počas jeho priebehu neboli porušené základné zásady právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade ich porušenia výsluch preruší a prijme opatrenia potrebné na to, aby výsluch prebiehal v súlade s týmito zásadami, inak výsluch ukončí.
§ 26
Výsluch formou telefonickej konferencie na území Slovenskej republiky
(1)
Ak sú splnené podmienky na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa § 25 na účel uskutočnenia výsluchu svedka alebo znalca nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky a nie je možné alebo vhodné použiť iné prostriedky na vykonanie výsluchu a ani postup podľa § 25, vykonávajúci justičný orgán umožní vydávajúcemu orgánu uskutočnenie výsluchu formou telefonickej konferencie.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 25.
§ 27
Informácie o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii v inom členskom štáte
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely zistenia informácií
a)
o majiteľovi účtu v banke alebo finančnej inštitúcii so sídlom na území iného členského štátu alebo osobe, ktorá má dispozičné právo k účtu, a o ďalších skutočnostiach o tomto účte, alebo
b)
o transakciách na účte vedenom v banke alebo finančnej inštitúcii počas určitého časového obdobia vrátane informácií o účtoch, z ktorých alebo na ktoré boli tieto transakcie vykonané.
(2)
Vydávajúci orgán v európskom vyšetrovacom príkaze uvedie dôvod, pre ktorý má za to, že informácia uvedená v odseku 1 je dôležitá pre trestné konanie, dôvod, pre ktorý má za to, že účet je vedený v banke alebo finančnej inštitúcii v inom členskom štáte, a súčasne všetky dostupné informácie, ktoré môžu vykonanie európskeho vyšetrovacieho príkazu uľahčiť.
§ 28
Informácie o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii na území Slovenskej republiky
(1)
Vykonávajúci justičný orgán poskytne na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu vydávajúcemu orgánu informácie
a)
o majiteľovi účtu v banke alebo finančnej inštitúcii so sídlom na území Slovenskej republiky alebo osobe, ktorá má dispozičné právo k účtu, a o ďalších skutočnostiach o tomto účte,
b)
o transakciách na účte vedenom v banke alebo finančnej inštitúcii počas určitého časového obdobia vrátane informácií o účtoch, z ktorých alebo na ktoré boli tieto transakcie vykonané.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán poskytne vydávajúcemu orgánu informácie podľa odseku 1 v rozsahu, v akom sú tieto informácie banke alebo finančnej inštitúcii nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky známe.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz podľa odseku 1 okrem dôvodov uvedených v § 11 aj vtedy, ak takú informáciu by nebolo možné vyžiadať na účely trestného konania vedeného v Slovenskej republike v obdobnom vnútroštátnom prípade.
(4)
Banka alebo finančná inštitúcia, zamestnanec banky alebo finančnej inštitúcie, ako aj osoba, ktorá pre banku alebo finančnú inštitúciu koná na základe iného zmluvného vzťahu, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o európskom vyšetrovacom príkaze podľa odseku 1 a skutočnostiach s ním súvisiacich vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú.
§ 29
Sledovanie na území iného členského štátu
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu na území iného členského štátu, ktorý zahŕňa zhromažďovanie dôkazov v reálnom čase, priebežne a počas určitej doby, a to najmä
a)
sledovania bankových alebo iných finančných transakcií, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých určených účtov,
b)
kontrolovanej dodávky, alebo
c)
sledovania osôb a vecí.
(2)
Vydávajúci orgán dohodne s vykonávajúcim justičným orgánom potrebné opatrenia týkajúce sa vyšetrovacieho úkonu uvedeného v odseku 1.
(3)
Na vykonanie, riadenie a kontrolovanie úkonov súvisiacich s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa odseku 1 je oprávnený príslušný orgán vykonávajúceho štátu.
§ 30
Sledovanie na území Slovenskej republiky
(1)
Vykonávajúci justičný orgán dohodne s vydávajúcim orgánom potrebné opatrenia spojené s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu vydaného orgánom štátu pôvodu na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu uvedeného v § 29 ods. 1 na území Slovenskej republiky.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán zabezpečí riadenie, kontrolovanie a vykonanie úkonov súvisiacich s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu vydaného na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu uvedeného v § 29 ods. 1 na území Slovenskej republiky príslušným orgánom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3)
Európsky vyšetrovací príkaz vydaný na účel vykonania vyšetrovacieho úkonu uvedeného v § 29 ods. 1 písm. a) na území Slovenskej republiky vykonávajúci justičný orgán predloží aj príslušnej banke alebo finančnej inštitúcii.
§ 31
Utajené vyšetrovanie v inom členskom štáte
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely zabezpečenia spolupráce s iným členským štátom pri utajenom vyšetrovaní
a)
vykonaním predstieraného prevodu,
b)
použitím agenta vystupujúceho utajene alebo pod legendou.
(2)
Vydávajúci orgán pred vydaním európskeho vyšetrovacieho príkazu dohodne s vykonávajúcim justičným orgánom potrebné opatrenia týkajúce sa utajeného vyšetrovania podľa odseku 1, najmä dobu trvania utajeného vyšetrovania a podmienky použitia a právne postavenie agenta.
(3)
Na vykonanie, riadenie a kontrolovanie úkonov súvisiacich s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa odseku 1 je oprávnený príslušný orgán vykonávajúceho štátu.
§ 32
Utajené vyšetrovanie na území Slovenskej republiky
(1)
Ak sú splnené podmienky na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu na účely zabezpečenia spolupráce pri utajenom vyšetrovaní uvedenom v § 31 ods. 1 so Slovenskou republikou, vykonávajúci justičný orgán pri vydávaní príkazu na predstieraný prevod alebo na použitie agenta na území Slovenskej republiky postupuje primerane podľa ustanovení § 112 a 117 Trestného poriadku.
(2)
Vykonávajúci justičný orgán dohodne s vydávajúcim orgánom potrebné opatrenia spojené s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa odseku 1, najmä dobu trvania utajeného vyšetrovania a podmienky použitia a právne postavenie agenta.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz podľa odseku 1 okrem dôvodov uvedených v § 11 aj vtedy, ak
a)
príkaz na predstieraný prevod alebo na použitie agenta by nebolo možné vydať na účely trestného konania vedeného na území Slovenskej republiky v obdobnom vnútroštátnom prípade, alebo
b)
pri výkone predstieraného prevodu alebo použití agenta nie je možné zabezpečiť podmienky požadované štátom pôvodu a nebola dosiahnutá iná dohoda.
(4)
Vykonávajúci justičný orgán zabezpečí riadenie, kontrolovanie a vykonanie úkonov súvisiacich s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu vydaného na účely zabezpečenia spolupráce pri utajenom vyšetrovaní uvedenom v § 31 ods. 1 so Slovenskou republikou príslušným orgánom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
§ 33
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou iného členského štátu
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v inom členskom štáte, ak sa vyžaduje technická pomoc tohto členského štátu. Ak technickú pomoc na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky môže poskytnúť viac členských štátov, vydávajúci orgán zašle európsky vyšetrovací príkaz len jednému z nich a uprednostní členský štát, v ktorom sa odpočúvaná osoba nachádza alebo má nachádzať.
(2)
Vydávajúci orgán v európskom vyšetrovacom príkaze uvedie údaje nevyhnutné na zistenie totožnosti odpočúvanej osoby, dobu, počas ktorej má byť odpočúvanie vykonávané, a potrebné technické údaje.
(3)
Vydávajúci orgán dohodne s vykonávajúcim justičným orgánom, či sa európsky vyšetrovací príkaz vykoná
a)
priamym prístupom k telekomunikačnej prevádzke vo vykonávajúcom štáte zo Slovenskej republiky, alebo
b)
odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky vo vykonávajúcom štáte.
(4)
Ak to vyžadujú okolnosti prípadu, vydávajúci orgán môže požiadať vykonávajúci justičný orgán o prepis, dekódovanie alebo dešifrovanie záznamu telekomunikačnej prevádzky; náklady s tým spojené znáša Slovenská republika.
§ 34
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou Slovenskej republiky
(1)
Ak sú splnené podmienky na výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu na účely odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v Slovenskej republike s technickou pomocou Slovenskej republiky a podmienky podľa § 115 Trestného poriadku, vykonávajúci justičný orgán predloží návrh na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky na území Slovenskej republiky súdu príslušnému podľa § 7 ods. 4; pritom sa primerane postupuje podľa § 115 Trestného poriadku.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 je príslušná Krajská prokuratúra Bratislava.
(3)
Vykonávajúci justičný orgán odmietne vykonať európsky vyšetrovací príkaz vydaný orgánom štátu pôvodu na účely odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v Slovenskej republike okrem dôvodov uvedených v § 11 aj vtedy, ak príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky by nebolo možné vydať na účely trestného konania vedeného v Slovenskej republike v obdobnom vnútroštátnom prípade.
(4)
Ak to okolnosti prípadu umožňujú, vykonávajúci justičný orgán pred odmietnutím výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu podľa odseku 3 vyzve vydávajúci orgán na splnenie podmienok, ktoré by boli vyžadované v obdobnom vnútroštátnom prípade.
(5)
Vykonávajúci justičný orgán dohodne s vydávajúcim orgánom, či sa európsky vyšetrovací príkaz vykoná
a)
priamym prístupom k telekomunikačnej prevádzke v Slovenskej republike zo štátu pôvodu, alebo
b)
odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky v Slovenskej republike.
(6)
Ak o to požiada vydávajúci orgán a je to technicky možné, záznam telekomunikačnej prevádzky sa prepíše, dekóduje alebo dešifruje; to neplatí, ak s tým vykonávajúci justičný orgán nesúhlasí. Náklady podľa prvej vety znáša štát pôvodu.
§ 35
Cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci iného členského štátu
(1)
Ak bol vydaný príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, ktorý sa má vykonať zo Slovenskej republiky na území iného členského štátu bez jeho technickej pomoci (ďalej len „cezhraničné odpočúvanie“), prokurátor a po podaní obžaloby súd informuje orgán tohto členského štátu o takom odpočúvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie, že sa odpočúvaná osoba počas odpočúvania nachádza, bude nachádzať alebo sa nachádzala na území tohto členského štátu. Na tento účel sa použije formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 preložený do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa má zaslať, alebo do jazyka, v ktorom ho tento štát podľa svojho vyhlásenia prijíma podľa § 40. V tomto prípade nie je potrebné vydávať na účely odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky európsky vyšetrovací príkaz.
(2)
Odpočúvanie podľa odseku 1 musí byť ukončené najneskôr do 96 hodín po tom, ako orgán iného členského štátu oznámi príslušnému prokurátorovi alebo súdu, že s jeho vykonaním na svojom území nesúhlasí. Ak to orgán iného členského štátu vyžaduje, informácie získané cezhraničným odpočúvaním, na ktorého vykonanie tento členský štát nedal súhlas, nemôžu byť použité na účely trestného konania vedeného v Slovenskej republike, alebo môžu byť použité len pri splnení podmienok, ktoré tento členský štát určí.
§ 36
Cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci Slovenskej republiky
(1)
Na rozhodovanie o udelení súhlasu s odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky, ktorý je, bol alebo má byť vykonaný z iného členského štátu na území Slovenskej republiky bez technickej pomoci Slovenskej republiky, alebo s jeho pokračovaním a na súvisiace úkony, je príslušný Mestský súd Bratislava I. Súhlas s vykonaním odpočúvania alebo s jeho pokračovaním je možné udeliť len pri splnení podmienok uvedených v § 115 Trestného poriadku.
(2)
Príslušný súd o udelení súhlasu podľa odseku 1 vyrozumie orgán iného členského štátu do 96 hodín od prijatia oznámenia o odpočúvaní. Ak súhlas s odpočúvaním nebol udelený, príslušný súd oznámi orgánu iného členského štátu, že informácie získané prostredníctvom cezhraničného odpočúvania nemôžu byť použité na účely trestného konania vedeného v tomto členskom štáte, alebo že môžu byť použité len pri splnení podmienok, ktoré príslušný súd určí; v oznámení sa uvedie dôvod, pre ktorý je potrebné také podmienky splniť.
§ 37
Zaistenie veci v inom členskom štáte na vykonanie dokazovania v Slovenskej republike
(1)
Vydávajúci orgán môže európsky vyšetrovací príkaz vydať aj na účely zaistenia veci nachádzajúcej sa vo vykonávajúcom štáte, ktorá má byť použitá ako dôkaz na území Slovenskej republiky; v európskom vyšetrovacom príkaze sa uvedie, či má byť vec odovzdaná Slovenskej republike, alebo má byť zaistená vo vykonávajúcom štáte počas doby uvedenej v európskom vyšetrovacom príkaze. Pri prevzatí veci sa postupuje podľa § 18.
(2)
Ak vec, ktorá bola zaistená vo vykonávajúcom štáte na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu, nie je na ďalšie konanie potrebná, a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vydávajúci orgán o tejto skutočnosti bezodkladne informuje vykonávajúci justičný orgán. Ak bola zaistená vec odovzdaná Slovenskej republike, postupuje sa podľa § 18.
§ 38
Zaistenie veci v Slovenskej republike na vykonanie dokazovania v inom členskom štáte
(1)
Vykonávajúci justičný orgán spravidla do 24 hodín od doručenia európskeho vyšetrovacieho príkazu na účely zaistenia veci nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, ktorá má byť použitá ako dôkaz v štáte pôvodu, posúdi, či sú splnené podmienky na jeho výkon, a informuje o tom vydávajúci orgán. Ak vydávajúci orgán požiada o odovzdanie veci, postupuje sa podľa § 18.
(2)
Ak to okolnosti umožňujú, vykonávajúci justičný orgán pred zrušením alebo obmedzením zaistenia veci vyrozumie o tejto skutočnosti vydávajúci orgán. Ak vydávajúci orgán oznámi vykonávajúcemu justičnému orgánu, že zaistenie veci ďalej nie je potrebné alebo je potrebné len čiastočne, zruší alebo vezme späť európsky vyšetrovací príkaz, alebo nereaguje v primeranej dobe ani na opakovanú žiadosť, či dôvod zaistenia trvá, vykonávajúci justičný orgán postupuje primerane podľa § 97 a 98 Trestného poriadku.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)
Vydávajúci orgán a vykonávajúci justičný orgán sa v konaní o európskom vyšetrovacom príkaze stýkajú priamo; to neplatí, ak právny poriadok štátu pôvodu alebo vykonávajúceho štátu vyžaduje, aby sa európsky vyšetrovací príkaz a ostatné písomnosti zasielali prostredníctvom ústredného orgánu. Vydávajúci orgán Slovenskej republiky vykoná na zistenie príslušného vykonávajúceho justičného orgánu iného členského štátu potrebné opatrenia; na tento účel použije najmä kontaktné body Európskej justičnej siete.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského štátu poštou alebo inou vhodnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia pod podmienkou umožňujúcou orgánu vykonávajúceho štátu posúdiť ich hodnovernosť.
(3)
Styk je možný aj prostredníctvom kontaktných bodov Európskej justičnej siete alebo Eurojustu.
§ 40
Preklady
(1)
Európsky vyšetrovací príkaz sa zasiela orgánu vykonávajúceho štátu v úradnom jazyku vykonávajúceho štátu alebo v jednom z úradných jazykov tohto štátu; ak vykonávajúci štát svojím vyhlásením umožnil prijatie európskeho vyšetrovacieho príkazu aj v inom jazyku, možno vyhotoviť preklad aj do iného jazyka.
(2)
Európsky vyšetrovací príkaz adresovaný orgánom Slovenskej republiky musí byť vyhotovený v štátnom jazyku alebo v jazyku, ktorý bol určený vyhlásením Slovenskej republiky ako vykonávajúceho štátu.
§ 41
Náklady
(1)
Náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu na území Slovenskej republiky, znáša Slovenská republika. Ak vykonávajúci justičný orgán Slovenskej republiky považuje tieto náklady za mimoriadne vysoké, bezodkladne o tom vyrozumie vydávajúci orgán spolu s uvedením relevantných informácií o nákladoch, ktoré považuje za mimoriadne vysoké. Vykonávajúci orgán Slovenskej republiky sa môže s vydávajúcim orgánom dohodnúť o ponechaní európskeho vyšetrovacieho príkazu v platnosti a o znášaní takých nákladov vydávajúcim orgánom.
(2)
Slovenská republika ako štát pôvodu znáša tie náklady, ktoré neznáša vykonávajúci štát. Ak náklady spojené s výkonom európskeho vyšetrovacieho príkazu považuje orgán vykonávajúceho štátu za mimoriadne vysoké, vydávajúci orgán Slovenskej republiky môže rozhodnúť o späťvzatí európskeho vyšetrovacieho príkazu, čiastočnom späťvzatí európskeho vyšetrovacieho príkazu alebo o ponechaní európskeho vyšetrovacieho príkazu v platnosti a znášaní nákladov, ktoré sa považujú za mimoriadne vysoké; tento postup môže vydávajúci orgán Slovenskej republiky uplatniť len výnimočne, ak nie je možné dosiahnuť dohodu o znášaní takých nákladov s orgánom vykonávajúceho štátu.
(3)
Slovenská republika ako štát pôvodu znáša náklady spojené
a)
s dočasným odovzdaním osoby do iného členského štátu a jej vrátením na územie Slovenskej republiky,
b)
s dočasným prevzatím osoby na územie Slovenskej republiky a jej vrátením do iného členského štátu.
§ 42
Poskytovanie súčinnosti a informácií
(1)
Ministerstvo poskytuje na základe žiadosti súdu, prokurátora, generálnej prokuratúry alebo príslušného orgánu členského štátu potrebnú súčinnosť pri postupe podľa tohto zákona, a to najmä pri zisťovaní potrebných informácií týkajúcich sa určenia príslušnosti alebo pri overovaní podmienok ustanovených právnym poriadkom členského štátu alebo Slovenskej republiky na uznanie a výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu.
(2)
Súd, prokurátor alebo generálna prokuratúra na základe žiadosti ministerstva informuje ministerstvo najmä o
a)
prijatých európskych vyšetrovacích príkazoch,
b)
zaslaných európskych vyšetrovacích príkazoch,
c)
vykonaných európskych vyšetrovacích príkazoch.
§ 43
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 316/2016 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 533 sa vkladá § 533a, ktorý znie:
㤠533a
Ak sa má úkon realizovať v cudzine a jeho vykonanie nemožno dosiahnuť bez rozhodnutia slovenského orgánu, môže príslušný slovenský orgán vydať rozhodnutie podľa ustanovení štvrtého, piateho a šiesteho dielu štvrtej hlavy a piatej hlavy prvej časti tohto zákona, na základe ktorého sa úkon v cudzine vykoná.“.
2.
Príloha sa dopĺňa bodmi 14 a 15, ktoré znejú:
„14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1. 5. 2014).
15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2016).“.
Čl. III
Zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo príkazu na zaistenie dôkazov“.
2.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dôkazy“ a slovo „ktoré“ sa nahrádza slovom „ktorý“.
3.
V § 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Príkaz na zaistenie môže vydať justičný orgán na účely zaistenia majetku, ak má byť predmetom prepadnutia majetku.“.
5.
V § 3 ods. 4 úvodnej vete a písmene a) sa vypúšťa slovo „dôkazov“.
6.
§ 5 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dôkaz“ a slová „alebo dôkazu“.
8.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazu“.
10.
V § 8 ods. 1 a 2 a § 20 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dôkaz“.
11.
V § 8 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dôkazy“ a slová „stratili alebo boli zničené“ sa nahrádzajú slovami „stratil alebo bol zničený“.
12.
V § 8 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dôkazy“ a slovo „nachádzajú“ sa nahrádza slovom „nachádza“.
13.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dôkazy“, slová „ktoré majú byť zaistené“ sa nahrádzajú slovami „ktorý má byť zaistený“ a slová „je ich vlastníkom alebo ich má v držbe“ sa nahrádzajú slovami „je jeho vlastníkom alebo ho má v držbe“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dôkaze“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „v prípade príkazu na zaistenie dôkazov“.
16.
V § 12 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
majetok, na ktorého zaistenie bol príkaz vydaný, bol už zaistený v inom trestnom konaní v Slovenskej republike alebo v cudzine.“.
17.
V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazy“ a slová „na ktoré“ sa nahrádzajú slovami „na ktorý“.
18.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Uskutočnenie príkazu na zaistenie justičným orgánom Slovenskej republiky
(1)
V dôsledku vykonania príkazu na zaistenie môže dôjsť na základe žiadosti justičného orgánu štátu pôvodu k
a)
prepadnutiu majetku a jeho prípadnému odovzdaniu,
b)
zaisteniu majetku s tým, že zostane v Slovenskej republike až do rozhodnutia o žiadosti podľa písmena a).
(2)
Ak justičný orgán štátu pôvodu predloží žiadosť podľa odseku 1 písm. a), justičný orgán Slovenskej republiky postupuje podľa úpravy právneho styku s cudzinou podľa Trestného poriadku.“.
19.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
20.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo k odovzdaniu dôkazov,“ a slovo „ktorých“ sa nahrádza slovom „ktorého“.
21.
V nadpise § 15 sa vypúšťajú slová „a dôkazov“.
22.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazov“ a slovo „zaistených“ sa nahrádza slovom „zaisteného“.
23.
V § 15 ods. 2, nadpise § 16, § 16 ods. 1 a 3, nadpise § 19, § 19 ods. 2 a 5 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazov“.
24.
V 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazov“, slová „môžu byť odovzdané“ sa nahrádzajú slovami „môže byť odovzdaný“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
25.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dôkazov“ a slovo „zaistených“ sa nahrádza slovom „zaisteného“.
26.
Za § 25 sa vkladá § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2017
Na konanie o príkaze na zaistenie majetku alebo príkaze na zaistenie dôkazov v Európskej únii, ktoré sa začalo pred 15. októbrom 2017, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2017.“.
27.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Článok 6 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 2016) v platnom znení.
Charta základných práv Európskej únie (Ú. V. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Príloha č. 1
k zákonu č. 236/2017 Z. z.
Kategórie trestných činov
podľa § 4 ods. 3 zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a)
Účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskej únie z 26. júla 1995,
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab)
znásilnenie,
ac)
podpaľačstvo,
ad)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af)
sabotáž.
Príloha č. 2
k zákonu č. 236/2017 Z. z.
Príloha č. 4
k zákonu č. 236/2017 Z. z.
Príloha č. 5
k zákonu č. 236/2017 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1. 5. 2014).