235/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. septembra 2017 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 z 15. septembra 2015 uzatvorený 1. júla 2017 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2017 z 21. decembra 2016 uzatvorený
1. júla 2017 medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2018 z 29. februára 2012 uzatvorený 28. augusta 2017 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie 1. 1. 2017 – 31.12. 2019 uzatvorená
11. januára 2017 medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborový zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá na roky 2017 – 2019 z 9. mája 2017 uzavretá medzi Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
a
Všeobecným slobodným odborovým zväzom.