Predpis bol zrušený predpisom 231/2018 Z. z.

233/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

233
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2017
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 214,70 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 451/2013 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Ján Richter v. r.