232/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. septembra 2017
o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín, ich maximálne reziduálne limity v potravinách a spôsob ich používania.
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na používanie pri výrobe potravín a zložiek potravín dovážaných do členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“).
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá a potraviny určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom. Táto vyhláška sa ďalej nevzťahuje na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe prídavných látok do potravín, vitamínov a ostatných látok na úpravu výživovej hodnoty, ak takéto prídavné látky do potravín, vitamíny alebo látky na úpravu výživovej hodnoty nie sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Rozpúšťadlom sa rozumie látka určená na rozpúšťanie potraviny alebo jej zložky vrátane kontaminantov nachádzajúcich sa v potravine alebo na potravine.
(5)
Extrakčným rozpúšťadlom sa rozumie rozpúšťadlo, ktoré sa používa na extrakciu potravinových surovín, potravín a pri extrakcii zložiek potravín, ktoré sa počas ďalšieho postupu výroby odstránia; po ich použití môžu v potravinovej surovine alebo v potravine pretrvávať len rezíduá týchto látok alebo ich derivátov v nevyhnutnom množstve, ktorých prítomnosť nie je zámerná, ale technologicky nevyhnutná.
§ 2
(1)
Pri výrobe potravín a ich zložiek možno použiť ako extrakčné rozpúšťadlá len látky a materiály uvedené v tejto vyhláške, a to podľa podmienok a pri dodržiavaní maximálnych reziduálnych limitov uvedených v prílohe č. 1.
(2)
Hexán pre potraviny musí pochádzať z destilačných frakcií získaných pri teplote 64 °C až
70 °C a musí pozostávať z acyklických nasýtených uhľovodíkov obsahujúcich šesť atómov uhlíkov.
(3)
Hexán a etylmetylketón nemožno používať spoločne.
(4)
Prítomnosť n-hexánu v etylmetylketóne nesmie byť väčšia ako 50 mg.kg-1.
(5)
Používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel a za iných podmienok a povoľovanie iných maximálnych reziduálnych limitov extrakčných rozpúšťadiel, ako sú uvedené v tejto vyhláške, sa zakazuje.
(6)
Podľa správnej výrobnej praxe možno pri výrobe potravinových surovín, potravín a zložiek potravín všeobecne použiť extrakčné rozpúšťadlá propán, bután, etylacetát, etanol, oxid uhličitý, acetón, okrem jeho používania pri rafinácii olivového oleja, a oxid dusný. Podmienky na používanie extrakčných rozpúšťadiel, ktoré možno použiť len na špecifické účely, a ich maximálne reziduálne limity sú uvedené v prílohe č.1 tabuľke č.1.
(7)
Voda, do ktorej boli pridané látky regulujúce kyslosť alebo zásaditosť, potraviny vyznačujúce sa vlastnosťami rozpúšťadla a etanol sú povolené ako extrakčné rozpúšťadlá pri výrobe potravín alebo ich zložiek.
(8)
Extrakčné rozpúšťadlá nesmú obsahovať viac ako 1 mg.kg-1 arzénu ani olova.
(9)
Ak sa zistí na základe nových informácií alebo overením existujúcich informácií, že použitie doteraz schválenej látky alebo jej maximálny reziduálny limit uvedený v prílohe č.1 môže ohrozovať zdravie ľudí, príslušný orgán úradnej kontroly potravín (§ 21 zákona) postupuje podľa § 18 a 19 zákona, pričom o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.
(10)
Extrakčné rozpúšťadlá sa uvádzajú označením na obaloch, kontajneroch alebo etiketách čitateľne, zreteľne a nezmazateľne
a)
obchodným názvom podľa odseku 6 a prílohy č. 1,
b)
označením, že látka má kvalitu vhodnú na použitie na extrakciu potravín alebo ich zložiek,
c)
označením výrobnej dávky,
d)
obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne, dovozcu alebo distribútora,
e)
uvedením netto množstva v objemových jednotkách,
f)
osobitnými podmienkami skladovania a použitia, ak je to potrebné.
(11)
Údaje uvedené v odseku 10 písm. c) až f) možno uvádzať len v sprievodnej dokumentácii výrobnej dávky, ktorá sa musí dodať spolu s dodávkou alebo ešte skôr.
(12)
Extrakčné rozpúšťadlá nemožno uviesť na trh, ak údaje podľa odseku 10 nie sú uvedené vo všeobecne zrozumiteľnej forme pre spotrebiteľa. Tieto údaje možno uviesť aj v inom ako štátnom jazyku.
(13)
Na extrakciu prírodných aromatických látok možno použiť len extrakčné rozpúšťadlá uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2. Podmienky na ich použitie musia byť upravené tak, aby podľa odporúčaného dávkovania neboli presiahnuté ich maximálne reziduálne limity uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011 (oznámenie č. 113/2011 Z. z.).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 232/2017 Z. z.
Podmienky používania extrakčných rozpúšťadiel
Tabuľka č. 1
Látka Povolený účel použitia Maximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v extrahovanej potravine
v mg . kg-1
Hexán výroba alebo frakcionácia tukov a olejov a výroba kakaového masla 1
v tuku, v oleji alebo kakaovom masle
príprava bielkovinových produktov a odtučnených mlynských výrobkov 10
v potravinách obsahujúcich bielkovinové produkty a odtučnené mlynské výrobky

30
v sójových produktoch predávaných konečnému spotrebiteľovi
príprava odtučnených obilných klíčkov 5
v odtučnených obilných klíčkoch
Metylacetát vyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky
nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
výroba cukru z melasy 1
v cukre
Etylmetylketón frakcionácia tukov a olejov 5
v tuku alebo v oleji
vyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín
z kávy a z čaju
20
v káve alebo v čaji
Dichlórmetán vyextrahovanie kofeínu alebo odstránenie senzoricky nežiaducich látok a horčín z kávy a z čaju 2
v praženej káve a
5
v čaji
Metanol výroba potravín všeobecne 10
Propán-2-ol výroba potravín všeobecne 10
Dimetyléter príprava odtučnených výrobkov obsahujúcich živočíšne bielkoviny vrátane želatíny1) 0,009
v odtučnených výrobkoch obsahujúcich bielkoviny vrátane želatíny
príprava kolagénu1) a derivátov kolagénu okrem želatíny 3
kolagén a deriváty kolagénu okrem želatíny
Tabuľka č. 2
Názov Maximálny reziduálny limit extrakčného rozpúšťadla v potravine
v mg . kg-1
Dietyléter
Hexán
Metylacetát
Bután-1-ol
Bután-2-ol
Etylmetylketón
Dichlórmetán
1,1,1,2-tetrafluóretán
Propanol
Cyklohexán
Metanol
Propán-2-ol
2
1
1
1
1
1
0,02
0,02
1
1
1,5
1
Príloha č. 2
k vyhláške č. 232/2017 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/59/EÚ z 26. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 225, 27. 8. 2010) a smernice Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 284, 20. 10. 2016).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.