23/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

23
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. februára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až f) zákona č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z., vyhlášky č. 377/2011 Z. z., vyhlášky č. 107/2012 Z. z. a vyhlášky č. 70/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.“.
3.
V prílohe č. 1 bod G znie:
„G.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V................................... Dňa...................................


Podpis žiadateľa/-ky .....................................................................“.
4.
V prílohe č. 4 bod E znie:
„E.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci
Čestne vyhlasujem, že nemám právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadam o poskytnutie právnej pomoci.
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V................................... Dňa...................................


Podpis žiadateľa/-ky .....................................................................“.
5.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Lucia Žitňanská v. r.