228/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

228
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2017
o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote
100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
1. Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2. Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince sú vyobrazené kruhy na hladine jazierka spôsobené kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje podstatu procesu tvorby jaskýň. Kruhy na hladine jazierka sú kompozične doplnené živočíchom, krivákom jaskynným. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2017“ sú v opise pri ľavom okraji zberateľskej euromince. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára „RL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, sú pri hornom okraji zberateľskej euromince.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený kvapeľ z Krásnohorskej jaskyne kompozične doplnený letiacim netopierom. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „100 EURO“ je umiestnené v dvoch riadkoch nad netopierom. Pri okraji zberateľskej euromince sú v opise nápisy „JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU“ a „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“.
c)
Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: november 2017
Jozef Makúch v. r.