227/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

227
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. septembra 2017
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 63 dní.
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Ján Richter v. r.