Predpis bol zrušený predpisom 280/2017 Z. z.

226/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017 do 31.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 20. septembra 2017
o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona
č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov1) (ďalej len „podpora“) sa poskytuje na lesné pozemky,2) ktorých celková výmera je najmenej 5 ha a ktoré
a)
boli vedené ako lesný porast3) v programe starostlivosti o lesy4) (ďalej len „program“), ktorého platnosť sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“), alebo v programe, ktorého prvá polovica platnosti sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti,
b)
neboli v priebehu platnosti programu trvalo vyňaté5) alebo dočasne vyňaté6) z plnenia funkcií lesov7) ani v nich nebolo obmedzené využívanie8) funkcií lesov.
§ 2
(1)
Podpora sa poskytuje žiadateľovi o podporu, ktorým je obhospodarovateľ lesa9), ktorý hospodári v lesných porastoch podľa § 1 (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Podpora sa poskytuje žiadateľovi, ak spĺňa tieto podmienky:
a)
v lesných porastoch podľa § 1 bola podľa programu vykonaná výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do 50 rokov veku lesného porastu a bolo vykonávané odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín,10) ktoré sú drevinami,
b)
v lesných porastoch podľa § 1 sa podľa programu uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu,11) výberkového hospodárskeho spôsobu12) alebo účelového hospodárskeho spôsobu,13) ktorého výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.14)
(3)
Podpora sa poskytuje na základe žiadosti a zmluvy o poskytnutí podpory.
(4)
Podpora sa poskytuje, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,15)
d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,16) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
e)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,17) ak je žiadateľom právnická osoba,
g)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,18) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
(5)
Ak na jeden lesný porast podľa § 1 žiada o podporu viac ako jeden žiadateľ, podpora sa poskytuje na lesný porast alebo jeho časť tomu žiadateľovi, ktorý je vedený v evidencii lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov.19)
(6)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý nevykonal opatrenia uložené podľa osobitného predpisu.20)
§ 3
(1)
Žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) na základe výzvy agentúry uverejnenej na webovom sídle agentúry. Žiadosť obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
d)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,
e)
názov lesného celku21) alebo vlastníckeho celku,22) pre ktorý bol vyhotovený program, podľa ktorého sa hospodárilo v lesných porastoch podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu,
f)
obdobie platnosti programu, podľa ktorého sa hospodárilo v lesných porastoch podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu,
g)
celkovú výmeru lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. a) s rovnakým hospodárskym súborom lesných typov, na ktoré žiadateľ žiada podporu, sadzbu podľa prílohy č. 1, požadovanú výšku podpory podľa jednotlivých hospodárskych lesných typov a celkovú požadovanú výšku podpory, ak sa v lesných porastoch hospodárilo podľa § 2 ods. 2 písm. a),
h)
celkovú výmeru lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. b) s rovnakým hospodárskym súborom lesných typov, na ktoré žiadateľ žiada podporu, sadzbu podľa prílohy č. 1, požadovanú výšku podpory podľa jednotlivých hospodárskych lesných typov a celkovú požadovanú výšku podpory, ak sa v lesných porastoch hospodárilo podľa § 2 ods. 2 písm. a).
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
zoznam lesných porastov podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu, ich výmera, hospodársky súbor lesných typov, sadzba podľa prílohy č. 1 a požadovaná výška podpory na lesný porast podľa jednotlivých hospodárskych súborov lesných typov,
b)
zoznam lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ich výmera,
c)
zoznam lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. b) a ich výmera,
d)
vyhlásenie o poskytnutej minimálnej pomoci počas dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokov a v bežnom rozpočtovom roku, ak žiadateľ žiada o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu,23)
e)
doklad preukazujúci zriadenie platobného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má podpora poskytnúť,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach,
g)
potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je na majetok žiadateľa vyhlásený konkurz, žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo nebol proti žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
i)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce24) nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,25) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
j)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
k)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
l)
výpis z registra pozemkových spoločenstiev26) nie starší ako tri mesiace alebo jeho kópia, alebo osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov27) nie staršia ako tri mesiace a potvrdenie obce, že žiadateľ nebol z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vyradený,
m)
osvedčená kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, ak je žiadateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty,
n)
vyhlásenie žiadateľa, že nie je podnikom v ťažkostiach,25) ak žiadateľ žiada o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.28)
§ 4
Podpora sa poskytuje za podmienky, ak sú pre lesné porasty
a)
podľa § 2 ods. 2 písm. a) splnené kritériá a zásady uvedené v prílohách č. 2 a 3,
b)
podľa § 2 ods. 2 písm. b) splnené kritériá a zásady uvedené v prílohe č. 3.
§ 5
(1)
Sadzba pre výpočet výšky podpory v eurách na hektár lesného porastu podľa hospodárskych súborov lesných typov je uvedená v prílohe č. 1. Sadzba pre výpočet výšky podpory sa zvyšuje o
50 %, ak sa podpora poskytuje na lesné porasty podľa § 2 ods. 2 písm. b).
(2)
Celková výška požadovanej podpory sa vypočíta podľa prílohy č. 4.
(3)
Ak súčet podpôr požadovaných všetkými oprávnenými žiadateľmi v príslušnom roku prevyšuje disponibilný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku určených na poskytnutie podpory, výška podpory pre žiadateľa sa upraví koeficientom krátenia, ktorý predstavuje podiel súčtu podpôr požadovaných všetkými oprávnenými žiadateľmi v príslušnom roku a disponibilného objemu finančných prostriedkov určených v príslušnom roku na poskytnutie podpory.
(4)
Ak výška podpory pre žiadateľa vypočítaná podľa odseku 3 je nižšia ako 50 eur, podpora sa neposkytne.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Gabriela Matečná v. r.
1)
§ 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
2)
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
4)
§ 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
5)
§ 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 540/2008 Z. z.
8)
§ 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 540/2008 Z. z.
10)
§ 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
12)
§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
14)
§ 27 ods. 9 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
15)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
23)
Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
24)
§ 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
25)
Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
27)
§ 12b ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
28)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).
Príloha č. 1
k vyhláške č. 226/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 226/2017 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 226/2017 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 226/2017 Z. z.