225/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. septembra 2017
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 tretej vety zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ambulantné zariadenie“) sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín (ďalej len „nemocnica“) sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie liečební v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „liečebne“) sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Ambulantné zariadenie, nemocnica a liečebňa podľa odsekov 1 až 3 musí spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi v oblasti ochrany zdravia pri práci.1)
(5)
Na účely tejto vyhlášky sa dennou zmenou rozumie ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke, v ktorých sa vykonáva prevažná časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
(6)
Na účely tejto vyhlášky sa nočnou zmenou rozumejú ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a služobná pohotovosť a pracovná pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.
(7)
Na účely tejto vyhlášky sa službou rozumie ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a služobná pohotovosť2) a pracovná pohotovosť3) vo všetkých dňoch.
§ 2
(1)
Ambulantné zariadenia, ktoré boli zriadené do 31. decembra 2016, nemusia spĺňať požiadavky na bezbariérový vstup s výnimkou ambulantných zariadení nemocnice a tých objektov ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých (ďalej len „ústav“), v ktorých je umiestnený oddiel odsúdených so zdravotným postihnutím.
(2)
Minimálna ubytovacia plocha na izbe v nemocnici alebo v liečebni, ktoré boli vybudované do 31. decembra 2016, pripadajúca na jedno lôžko je 4 m2.
§ 3
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení, nemocnice a liečební podľa tejto vyhlášky, ak boli zriadené do 31. decembra 2016, sa uplatnia najneskôr do 31. decembra 2018 s výnimkou požiadavky na vybudovanie bezbariérového vstupu v ambulantných zariadeniach podľa § 2 ods. 1.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017 okrem prílohy č. 3 tretej časti tretieho oddielu tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Lucia Žitňanská v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 225/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 225/2017 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 225/2017 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE LIEČEBNÍ
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Liečebňa sa zriaďuje v ústave na výkon trestu odňatia slobody ako oddiel špecializovaného zaobchádzania podľa osobitného predpisu.21) V liečebni sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť spravidla v špecializačných odboroch psychiatria, psychiatrická sexuológia a certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí a psychoterapia.
2.
Liečebňa má zabezpečené parametre tepelno–vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov.7)
3.
V liečebni je zabezpečený dostatok zdravotne nezávadnej studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.22)
4.
Všetky priestory liečebne sa zriaďujú tak, aby spĺňali požiadavky podľa osobitného prepisu.5)
5.
Miestnosti liečebne, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie a umelé osvetlenie7) s výnimkou kompenzačnej miestnosti, kde osvetlenie určuje osobitný predpis.23)
6.
Výška prevádzkových miestností liečebne musí byť 3 m, ak to charakter existujúcej stavby neumožňuje, môže byť nižšia, minimálne však 2,5 m.
7.
Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností liečebne pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať steny umývateľný povrch minimálne do výšky 180 cm.
8.
Podlahy miestností liečebne okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.
9.
Nábytok a ostatné zariadenie liečebne okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.
10.
Liečebňa sa člení na
a)
psychiatrickú vyšetrovňu,
b)
oddelenie, pričom oddelenie tvoria tieto funkčné priestory:
1.
oddychová miestnosť pre personál,
2.
miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s minimálnou plochou 3 m2 na osobu,
3.
terapeutická miestnosť s minimálnou plochou spravidla 3 m2 na osobu,
4.
izby pre pacientov,
5.
jedálenský priestor a čajová kuchynka, ak ústav nezabezpečí stravovanie v iných priestoroch ústavu,
6.
miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov,
7.
sklad zdravotníckych pomôcok,
8.
čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie,
9.
miestnosť na výkon činnosti klinického psychológa alebo liečebného pedagóga,
10.
v liečebni poskytujúcej liečbu sexuálnych deviácií aj miestnosť s falopletyzmografom.
11.
Oddychová miestnosť pre personál musí byť
a)
vybudovaná osobitne pre mužov a osobitne pre ženy, pokiaľ nie je zriadená v zariadení v rámci ústavu,
b)
vybavená uzamykateľnými skrinkami s členením na priestor na civilný odev a pracovný odev, umývadlom na ruky, stolom a stoličkou,
c)
vybavená toaletou s umývadlom a sprchovacím boxom pre ženy a toaletou s umývadlom a sprchovacím boxom pre mužov; počet toaliet na počet zamestnancov určuje osobitný predpis.15)
12.
V liečebni sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu.9) Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené,10) uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.
13.
V liečebni sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená na pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v liečebni. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre pacienta musí byť umývadlo na ruky s prívodom pitnej vody. Súčasťou vybavenia izby pre pacientov musí byť aj nádoba na odpad. V liečebniach je minimálna plocha vymedzená pre jedno lôžko na izbe 7 m2.
14.
Toalety pre pacientov v liečebni, pokiaľ nie sú umiestnené priamo na izbe pre pacientov, musia byť rozdelené podľa pohlavia osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody. Na toaletách musí byť zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie.
15.
V liečebni vykonávajúcej ochranné liečenie musí byť najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pre vozík s imobilným pacientom.
16.
Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.
17.
V liečebni sa musí zriadiť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné zdravotnícke pomôcky podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.
18.
Čistiaca miestnosť musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí byť vetrateľná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode minimálne do výšky 180 cm.
19.
Ak je v liečebni zriadený jedálenský priestor s umývadlom, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.18)
20.
Liečebňa je napojená na centrálny náhradný zdroj elektrickej energie príslušného ústavu, pokiaľ nie je napojená na elektrickú sieť ústavu, má samostatný náhradný zdroj elektrickej energie.
DRUHÁ ČASŤ
VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE LIEČEBNE
1.
Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne v liečebni tvoria:
a)
vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,
b)
písací stôl, stolička,
c)
počítač s príslušenstvom (počítač s klávesnicou, myšou, monitorom a tlačiarňou),
d)
liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,
e)
resuscitačný set, ktorý tvoria
1.
tubus (ústny a nosový vzduchovod),
2.
ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
3.
kyslíková fľaša a redukčný ventil,
4.
aplikátor kyslíka,
5.
odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.
Ak je resuscitačným setom vybavená iná časť liečebne a ten je možné v prípade potreby bezprostredne presunúť do vyšetrovne, postačuje resuscitačný set v liečebni; resuscitačný set v takom prípade je umiestnený na ľahko dostupnom mieste liečebne. Vo vyšetrovni je umiestnená na viditeľnom mieste informácia o mieste uloženia resuscitačného setu. V prípade zriadenia viac ako jednej vyšetrovne v liečebni, v ktorej sú podávané lieky parenterálnym spôsobom, je potrebné resuscitačným setom vybaviť každú takúto vyšetrovňu; vybavenie resuscitačného setu vyšetrovne je totožné s vybavením resuscitačného setu oddelenia;
f)
telefón,
g)
stolička pre pacienta,
h)
vešiak,
i)
nástenný teplomer,
j)
nádoba na odpad so šliapadlom – aj v prípravovni, ak je zriadená,
k)
emitná miska,
l)
poháriky na vodu na jednorazové použitie,
m)
uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
n)
kartotečná uzamykateľná skriňa,
o)
chladnička na liečivá,
p)
osobná váha a výškomer,
q)
skrinka na nástroje a pomôcky,
r)
parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
s)
obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
t)
dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
u)
pomôcky na odbery biologického materiálu,
v)
pomôcky na podávanie liekov,
w)
infúzny stojan,
x)
tlakomer, fonendoskop, teplomer, protišoková skrinka, ktorá obsahuje lieky a infúzne roztoky,
y)
vyšetrovňa v liečebni je vybavená protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:
I.
lieky na injekčné podanie
a)
sympatomimetiká,
b)
aqua pro injectione,
c)
parasympatolytiká,
d)
kortikosteroidy,
e)
minerálne látky,
f)
antihistaminiká,
g)
bronchodilatanciá,
h)
anestetiká,
i)
antiastmatiká,
j)
krvné náhrady a perfúzne roztoky,
k)
antiemetiká,
l)
anxiolytiká.
II.
infúzne roztoky
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G 5 % 200 ml.
III.
lieky na perorálne podanie
a)
aktívne uhlie,
b)
vazodilatanciá.
2.
Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria
a)
lôžka alebo polohovateľné lôžka,
b)
zábrany na lôžka,
c)
posteľná bielizeň,
d)
telové prikrývky a podhlavníky,
e)
resuscitačný set,
f)
defibrilátor, pokiaľ nie je dostupný v rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,
g)
EKG prístroj, pokiaľ nie je dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,
h)
parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie, zdravotníckym zariadením ústavu alebo materiál na jednorazové použitie,
i)
umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie, zdravotníckym zariadením ústavu alebo materiál na jednorazové použitie,
j)
chladnička na lieky,
k)
skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
l)
pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
m)
infúzny stojan a dávkovače liekov,
n)
pomôcky na odbery biologického materiálu,
o)
pomôcky na podávanie liekov,
p)
tlakomer,
q)
fonendoskop,
r)
teplomer,
s)
osobná váha,
t)
alkotest na meranie do 3,5 promile, ak nie je dostupný rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,
u)
glukomer, ak nie je dostupný v rámci ústavu, ktorého súčasťou je liečebňa,
v)
testovacia súprava na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci liečebne),
w)
falopletyzmograf (v liečebniach určených na výkon sexuologického ochranného liečenia),
x)
stoličky v terapeutickej miestnosti,
y)
podložky na relaxáciu,
z)
videorekordér,
aa)
audiosúprava.
TRETIA ČASŤ
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE LIEČEBNE
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní lekár, sestra sa určuje v liečebni osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre službu.
Druhý oddiel
Lekári
1.
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie liečebne zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní lekár sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára.
2.
Najvyšší počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v dennej zmene je 23. Z celkového počtu lekárov je v dennej zmene najmenej jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria. Služba môže byť v liečebni zabezpečená aj bez lekára.
3.
V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára liečebne so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
Tretí oddiel
Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci
1.
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie v liečebniach zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní sestra sú určené počtom pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach.
2.
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra je v dennej zmene 25 pacientov a v službe 46 pacientov. Najnižší počet sestier v liečebni v dennej zmene sú dve sestry.
3.
Z celkového počtu sestier na oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.
4.
Najvyšší počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní klinický psychológ v liečebni je 23 pacientov. V dennej zmene je vždy najmenej jeden klinický psychológ. V liečebni určenej na výkon súdom nariadeného sexuologického ochranného liečenia sú v dennej zmene aspoň dvaja klinickí psychológovia. V liečebni je v dennej zmene aspoň jeden liečebný pedagóg.
5.
Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia v zdravotníckom povolaní sestra musí byť v počte sestier uvedenom v druhom bode jedno miesto vedúcej sestry oddelenia.
1)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
2)
§ 69 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 513/2007 Z. z.
3)
§ 96 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
21)
§ 80 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.

23)
§ 18 ods. 6 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.