224/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

224
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. septembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa slová „vyhlasovateľa výberového konania“ nahrádzajú slovami „predsedu súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 28a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak uchádzač vykonáva funkciu sudcu, psychológ sa vyjadrí, či uchádzača odporúča, alebo neodporúča na funkciu sudcu krajského súdu, sudcu Špecializovaného trestného súdu alebo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.“.
3.
V § 10 ods. 4 sa slovo „začatia“ nahrádza slovom „vyhlásenia“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Lucia Žitňanská v. r.