222/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

222
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 7, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8 a § 11 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 5. septembra 2017 č. 7/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie dopĺňa spôsob preukazovania vhodnosti právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni alebo zaisťovni na účely udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou na poisťovni alebo zaisťovni sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne alebo zaisťovne. Za takú osobu sa nepovažuje osoba zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.