221/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

221
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 5. septembra 2017 č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77
ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie dopĺňa spôsob preukazovania vhodnosti právnických osôb ako žiadateľov o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 77 ods. 1 písm. a) až c) zákona o poisťovníctve o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne alebo zaisťovne. Za takú osobu sa nepovažuje osoba zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.