217/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

217
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. júla 2017,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 bod 2.2 znie:
„2.2
Označovanie
Každý aerosólový rozprašovač musí byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky osobitného predpisu,3) viditeľne, zreteľne a nezmazateľne označený
a)
výstražným slovom „Pozor“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 3 stanovenými v tabuľke 2.3.1 osobitného predpisu,5) ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako „nehorľavý“,
b)
výstražným slovom „Pozor“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 2 stanovenými v tabuľke 2.3.1 osobitného predpisu,5) ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako „horľavý“,
c)
výstražným slovom „Nebezpečenstvo“ a ostatnými prvkami označovania pre aerosóly kategórie 1 stanovenými v tabuľke 2.3.1 osobitného predpisu,5) ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9 klasifikovaný ako „mimoriadne horľavý“,
d)
bezpečnostným upozornením P102 uvedeným v tabuľke 6.1 osobitného predpisu,4) ak je aerosólový rozprašovač spotrebným výrobkom,
e)
ďalšími upozorneniami o zaobchádzaní, ktoré upozorňujú spotrebiteľov na osobitné nebezpečenstvá produktu; ak je k aerosólovému rozprašovaču priložený samostatný návod na použitie, ten musí obsahovať uvedené upozornenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 5 znejú:
„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.
5) Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
2.
V prílohe č. 1 bod 3.1.2 znie:
„3.1.2
Pri teplote 50 °C nesmie tlak v aerosólovom rozprašovači presiahnuť hodnoty uvedené v tejto tabuľke v závislosti od obsahu plynov v aerosólovom rozprašovači:
Obsah plynov Tlak pri teplote 50 °C
Skvapalnený plyn alebo plynná zmes, ktorá má na vzduchu pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 0,1013 MPa hranicu horľavosti 1,2 MPa
Skvapalnený plyn alebo plynná zmes, ktorá nemá na vzduchu pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 0,1013 MPa hranicu horľavosti 1,32 MPa
Stlačené plyny alebo plyny rozpustené pod tlakom, ktoré nemajú na vzduchu pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 0,1013 MPa hranicu horľavosti 1,5 MPa“.
3.
V prílohe č. 2 prvý bod znie:
„1.
Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2) v znení smernice Komisie 94/1/ES zo 6. januára 1994 zohľadňujúcej niektoré technické stránky smernice Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13), smernice Komisie 2008/47/ES z 8. apríla 2008, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Ú. v. EÚ L 96, 9. 4. 2008), smernice Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 77, 20. 3. 2013).“.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/2037 z 21. novembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 314, 22. 11. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 12. februára 2018.
Robert Fico v. r.