216/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

216
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. augusta 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) až k) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Pri výpočte celkového množstva energie spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa zohľadňuje
a)
automobilový benzín, motorová nafta a biopalivá spotrebované v cestnej doprave a železničnej doprave a
b)
elektrina v doprave vrátane elektriny použitej na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu.
(4)
Pri výpočte príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel na elektrický pohon alebo na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu sa použije
a)
priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v rámci Európskej únie alebo
b)
podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike dosiahnutý dva roky pred rokom výpočtu, ak je vyšší ako priemerný podiel elektriny podľa písmena a).
(5)
Pri výpočte podľa odseku 2 sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie počíta ako
a)
2,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou,
b)
5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.
(6)
Pri výpočte podľa odseku 2 sa príspevok biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a pokročilých biopalív podľa § 14f ods. 1 zákona započíta dvojnásobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
3.
V § 11 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
vývoji a podiele biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2) a zo surovín uvedených v prílohe č. 1a zákona vrátane posúdenia zdrojov, ktoré je zamerané na aspekty trvalej udržateľnosti účinkov nahradenia potravinových produktov a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s náležitým ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na miestne hospodárske podmienky, miestne technologické podmienky a zachovanie potrebnej zásoby uhlíka v pôde a kvality pôdy a ekosystémov,“.
4.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
množstve biopalív a biokvapalín zohľadnenom pri výpočte podielu podľa § 8 ods. 1, vyjadrenom v energetických jednotkách, v členení podľa surovín:
1.
obilniny a iné plodiny bohaté na škrob,
2.
cukornaté plodiny,
3.
olejniny.“.
5.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513
z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2017 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Žiga v. r.