214/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. apríla 2017 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 13. septembra 2017 v súlade s článkom 11.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.