212/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 2016 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Dohoda nadobudla platnosť 23. augusta 2017 v súlade s článkom 19 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.