210/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

210
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2016 na základe vypovedania Guernsey sa podľa článku 16 skončila platnosť Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Guernsey uzavretej výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 (oznámenie č. 268/2005 Z. z. a oznámenie č. 16/2007 Z. z.).