209/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
1. januára 2018 na základe vypovedania Holandského kráľovstva sa podľa článku 13 skončí platnosť Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku uzavretého výmenou listov z 1. júna 2004 a 27. augusta 2004 (oznámenie č. 316/2005 Z. z. a oznámenie č. 2/2007 Z. z.).