206/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

206
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2017
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 3 ods. 6 zákona je 503,50 eura,
b)
suma podľa § 4 ods. 3 zákona je 928,74 eura,
c)
suma podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 139,09 eura,
d)
suma podľa § 6 ods. 4 zákona je 176,84 eura,
e)
suma podľa § 6 ods. 5 zákona je 125,78 eura,
f)
suma podľa § 7 ods. 4 zákona je 72, 86 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 236/2013 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Ján Richter v. r.