203/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

203
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. marca 2014 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1348 z 24. septembra 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 16. októbra 2014. Ratifikačná listina bola uložená 21. októbra 2014 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2017 v súlade s čl. 486 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. septembra 2017.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 161/3 z 29. mája 2014 v znení korigenda uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 326/5 z 11. novembra 2014.