202/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

202
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. júla 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. septembra 2017 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2017 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.“.
2.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL
(v eurách mesačne)
Platový stupeň Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 do12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Robert Fico v. r.