200/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

200
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 9 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 10. júla 2017 č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.


Cieľom opatrenia je úprava náležitostí žiadosti banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky v zahraničí, ako aj uvedenie zoznamu povinných príloh takej žiadosti.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 592/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk a v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/.