197/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

197
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júla 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky
č. 36/2017 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004
Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Nitra v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.
2.
V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Trnava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Mliečany 61“ nahrádzajú slovami „Povodská cesta 169/14“.
3.
V prílohe č. 4 pri Colnom úrade Žilina v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „P. O. Hviezdoslava 3“ nahrádzajú slovami „Bytčická 3810/76“.
4.
V prílohe č. 5 pri Colnom úrade Nitra sa slová „Bratislavská ulica č. 3“ nahrádzajú slovami „Trnavská cesta 3561“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
v z. Dana Meager v. r.