193/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 18. júla 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013
Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte sa mení takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Minimálny časový rozsah filmového projektu
Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý
a)
pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút,
b)
je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, alebo
c)
je viacdielnym dokumentárnym alebo animovaným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 82 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Minimálna suma oprávnených výdavkov
(1)
Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je
a)
150 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c),
b)
300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).
(2)
Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Marek Maďarič v. r.