192/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. júla 2017
o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a inšpekčnej službe (ďalej len „policajt“) je oprávnený vydať uznesenie o
a)
začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak vykonal úkon podľa § 4 písm. a) alebo písm. g),
b)
oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku.
§ 2
Policajt je oprávnený
a)
pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 4 Trestného poriadku,
c)
predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,
d)
vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.
§ 3
Policajt je oprávnený
a)
zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,
b)
prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,
c)
vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,
d)
odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,
e)
vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,
f)
zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,
g)
vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,
h)
vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,
i)
vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,
j)
vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,
k)
prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,
l)
vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. a vyhlášky č. 226/2012 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Robert Kaliňák v. r.