190/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

190
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 27. júna 2017,
ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je uvedený v odseku 2.
(2)
Odvetvia sezónnych zamestnaní sú tieto sekcie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností:1)
a)
sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
b)
sekcia C – Priemyselná výroba,
c)
sekcia F – Stavebníctvo,
d)
sekcia I – Ubytovacie a stravovacie služby.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Richter v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).