189/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

189
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. júna 2017
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie1) a z prostriedkov štátneho rozpočtu2) (ďalej len „pomoc“) na zabezpečovanie
a)
dodávania alebo distribúcie mlieka a mliečnych výrobkov3) (ďalej len „mliečny výrobok“) pre deti v materských školách,4) pre žiakov v základných školách,5) pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „žiak“) a pre žiakov na stredných školách,7)
b)
dodávania alebo distribúcie ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny8) (ďalej len „ovocie a zelenina“) pre žiakov,
c)
sprievodných vzdelávacích opatrení9) v rámci programu pomoci na podporu dodávania alebo distribúcie mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny pre žiakov alebo pre žiakov na stredných školách10) (ďalej len „školský program“), ktoré zahŕňajú
1.
ochutnávku mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny,
2.
exkurziu do ovocného sadu, pestovateľa zeleniny, chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkuje mlieko, podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie mlieka, alebo podniku, v ktorom sa vykonáva spracovanie ovocia a zeleniny,
3.
vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľmi školského programu,
4.
súťaž propagujúcu spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny,
5.
výsadbu a údržbu vo vonkajších priestoroch školy,
d)
propagácie školského programu.11)
§ 2
(1)
Zoznam druhov mliečnych výrobkov, na ktorých zabezpečovanie dodávania alebo distribúcie pre žiakov a žiakov na stredných školách možno poskytnúť pomoc, a veľkosť porcií týchto mliečnych výrobkov pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 1. Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc, a veľkosť porcií ovocia a zeleniny pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Mliečne výrobky a ovocie a zelenina musia spĺňať požiadavky na výživovú hodnotu,12) kvalitu,13) bezpečnosť14) a hygienu.15)
(3)
Mliečne výrobky nesmú obsahovať pridanú jedlú soľ16) okrem syrov, ktoré môžu obsahovať pridanú soľ v najvyššom prípustnom množstve 25 000 mg.kg-1.17)
(4)
Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke B môžu obsahovať najviac 7 % pridaného cukru18) alebo medu.
§ 3
(1)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) možno poskytnúť podnikateľovi. Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) a d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
(2)
Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 (ďalej len „žiadosť o schválenie“) podáva osoba podľa odseku 1 (ďalej len „uchádzač“) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa začína obdobie školského roka podľa osobitného predpisu19) (ďalej len „školský rok“), ak § 7 ods. 8 neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o schválenie sa podáva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(4)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) obsahuje
a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie uchádzača, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie uchádzača, ak ide o právnickú osobu,
b)
výpis, odpis či obdobný výstup z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,20) výpis z obchodného registra, kópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iný doklad o oprávnení uchádzača na podnikanie,
c)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie uchádzač žiada o schválenie poskytnutia pomoci,
d)
zoznam druhov mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny, ktoré uchádzač plánuje v období podľa odseku 7 dodávať alebo distribuovať žiakom alebo žiakom na stredných školách pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b),
e)
vyhlásenie uchádzača o výživovej hodnote,12) kvalite,13) bezpečnosti,14) hygiene15) a krajine alebo mieste, z ktorého mliečne výrobky alebo ovocie a zelenina podľa písmena d) pochádzajú,21)
f)
vyhlásenie uchádzača o množstve pridaného cukru, soli, tuku a prídavných látok podľa osobitného predpisu22) v mliečnych výrobkoch alebo v ovocí a zelenine podľa písmena d),
g)
písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov podľa písmena d) vykonanej akreditovaným23) laboratóriom nie staršej ako tri mesiace, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa písmen e) a f) a podiel mliečnej zložky,24)
h)
názov alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,25) pod ktorého názvom alebo obchodným menom sa mliečne výrobky alebo ovocie a zelenina podľa písmena d) uvádzajú na trh, ak sa týmito údajmi označujú povinne,26)
i)
informáciu o spôsobe balenia mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny podľa písmena d),
j)
informáciu o spôsobe distribúcie mliečnych výrobkov podľa písmena d) vrátane spôsobu skladovania; informácia obsahuje aj technickú dokumentáciu predajného prístroja alebo automatu, ktorý vydáva mliečne výrobky za odplatu (ďalej len „predajný automat“), s opisom mechanizmu predaja mliečnych výrobkov, ktorého technické zabezpečenie umožňuje distribúciu najviac jednej porcie pre žiaka na deň podľa prílohy č. 1, ak uchádzač plánuje mliečne výrobky pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. a) distribuovať prostredníctvom predajného automatu,
k)
písomný záväzok27) uchádzača.
(5)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a),
b)
výpis, odpis či obdobný výstup z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, výpis z obchodného registra, kópiu rozhodnutia o zápise do registra záujmových združení právnických osôb,28) kópiu stanov združenia s vyznačením jeho registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky29) alebo iný doklad osvedčujúci vznik uchádzača alebo jeho oprávnenie podnikať,
c)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. c) prvého až piateho bodu, na ktorých zabezpečovanie uchádzač žiada o schválenie poskytnutia pomoci,
d)
písomný záväzok30) uchádzača.
(6)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a),
b)
písomný záväzok30) uchádzača.
(7)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 možno schváliť na obdobie jedného školského roka alebo viacerých bezprostredne po sebe nasledujúcich školských rokov. Obdobie, na ktoré sa schvaľuje poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1, nesmie trvať dlhšie ako do 31. júla 2023.
(8)
Uchádzač môže po schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 požiadať platobnú agentúru o zmenu alebo o doplnenie tohto schválenia do 31. marca roka, v ktorom sa začína školský rok, na ktorého obdobie je poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 schválené.
(9)
Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia podľa odseku 8 sa podáva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(10)
Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia podľa odseku 8 obsahuje
a)
údaje podľa odseku 4 písm. a),
b)
doklad podľa odseku 5 písm. b),
c)
údaje podľa odseku 4 písm. c) až f) a h) až k) a údaje podľa odseku 5 písm. a) a b), o ktorých zmenu alebo o doplnenie uchádzač žiada,
d)
doklad podľa odseku 4 písm. g), ak uchádzač žiada o zmenu alebo o doplnenie druhov mliečnych výrobkov podľa odseku 4 písm. d).
(11)
Uchádzač je povinný platobnej agentúre oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti o schválenie podľa odsekov 4 až 6 do piatich dní odo dňa zmeny.
§ 4
(1)
Uchádzač, ktorému je schválené poskytovanie pomoci podľa § 3, podáva žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 (ďalej len „žiadosť o maximálnu pomoc“) platobnej agentúre do 30. septembra v príslušnom školskom roku, v ktorom zabezpečuje činnosti podľa § 1 (ďalej len „príslušný školský rok“) na základe zmluvy so školou.
(2)
Žiadosť o maximálnu pomoc sa podáva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(3)
Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 4 písm. a),
b)
zoznam škôl, do ktorých sú od začiatku príslušného školského roka prihlásení žiaci, pre ktorých uchádzač v príslušnom školskom roku na základe zmluvy zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c),
c)
zoznam škôl, pre ktoré uchádzač zabezpečuje informačný plagát,31)
d)
počet žiakov alebo žiakov na stredných školách v každej škole,32) pre ktorých uchádzač v príslušnom školskom roku na základe zmluvy zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c) (ďalej len „zmluvný žiak“),
e)
vyhlásenie školy o počte jej zmluvných žiakov,33)
f)
vyhlásenie školy, že uchádzač pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku na základe zmluvy zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré obsahuje vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktoré možno poskytnúť pomoc,34)
g)
vyhlásenie školy o tom, ktorý uchádzač jej podľa § 5 ods. 5 zabezpečuje informačný plagát podľa písmena c),
h)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu34) zabezpečovaných osobitne pre zmluvných žiakov každej školy, ak uchádzač zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c),
i)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,35) ak uchádzač zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. d).
(4)
Maximálna výška pomoci sa uchádzačovi prideľuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 v školskom roku.
(5)
Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa uchádzačovi prideľuje na zabezpečovanie týchto činností pre zmluvných žiakov v školách.
(6)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v školskom roku sa prideľuje najviac 10 % z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „prostriedky únie“).
(7)
Základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie36) na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku po odpočítaní celkovej výšky predpokladaných nákladov uchádzačov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu35) a ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 11, neprekračuje limit podľa osobitného predpisu.37)
(8)
Pomerná časť maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu základu podľa odseku 7 a celkového počtu zmluvných žiakov; do celkového počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých uchádzači v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(9)
Ak súčet všetkých pomerných častí maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka, pre ktorého uchádzači v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. c), vypočítaných podľa odseku 8 prekračuje limit podľa odseku 6, výpočet pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka, pre ktorého uchádzači v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. c), sa vykoná osobitne, pričom namiesto základu podľa odseku 7 sa použije výška najvyššieho podielu z prostriedkov únie podľa odseku 6; ako základ pre výpočet pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka, pre ktorého uchádzači v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), sa použije rozdiel základu podľa odseku 7 a výšky najvyššieho podielu z prostriedkov únie podľa odseku 6.
(10)
Maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa vypočíta ako súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka vypočítanej podľa odsekov 8 a 9 a počtu zmluvných žiakov, pre ktorých uchádzač v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých uchádzač v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa
(11)
Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c) v príslušnom školskom roku prideľujú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, odseky 8 až 10 sa na výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu použijú primerane.
(12)
Uchádzač, ktorému je pridelená maximálna výška pomoci, je povinný platobnej agentúre oznámiť zmenu skutočností uvedených v žiadosti o maximálnu pomoc do piatich dní odo dňa zmeny.
§ 5
(1)
Uchádzač je povinný platobnej agentúre oznámiť
a)
začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) najmenej tri pracovné dni pred začatím ich vykonávania; to neplatí, ak ide o zabezpečovanie informačného plagátu,
b)
ukončenie vykonávania činností podľa § 1 do piatich dní od ukončenia ich vykonávania.
(2)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov uchádzač v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny podľa § 3 ods. 4 písm. d), ktoré uchádzač dodáva alebo distribuuje jej zmluvným žiakom počas každého z období podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).
(3)
Uchádzač alebo škola poskytuje platobnej agentúre oznamy a informácie podľa odsekov 1 a 2, § 3 ods. 11 a § 4 ods. 12 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(4)
Činnosti podľa § 1 písm. a), písm. b) alebo písm. c) alebo informačný plagát môže pre jednu školu zabezpečovať len jeden uchádzač.
(5)
Uchádzač je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú informačný plagát zabezpečuje, ak si ho škola nezabezpečuje iným spôsobom.
(6)
Škola je povinná zabezpečiť zverejnenie informačného plagátu podľa osobitného predpisu.31)
(7)
Škola je povinná uchádzačovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pri podávaní žiadostí podľa § 6 ods. 1, 5 a7.
(8)
Ak sa mliečne výrobky alebo ovocie a zelenina zmluvným žiakom distribuujú spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania,38) škola je povinná zverejniť informáciu o distribuovaných mliečnych výrobkoch alebo ovocí a zelenine aj v jedálnom lístku.
(9)
Ak sa mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuujú prostredníctvom predajného automatu, ktorý sa používa aj na predaj iných produktov ako mliečnych výrobkov uvedených v § 1 písm. a), uchádzač je povinný zabezpečiť označenie predajného automatu informáciou o distribuovaných mliečnych výrobkoch podľa vzoru, ktorý je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(10)
Podiel porcií spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve ovocia a zeleniny, ktoré uchádzač dodáva jednej škole, nesmie v žiadnom z období podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c) prekročiť 50 %.
(11)
Uchádzač, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať najmenej počas dvoch období podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).
(12)
Za výrobky, ktoré sú dodávané alebo distribuované pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. a) a b), uchádzač môže od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške uvedenej v prílohách č. 1 a 2, ktorá zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).
§ 6
(1)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) podáva uchádzač, ktorý podal žiadosť o maximálnu pomoc, platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu39) v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, osobitne za tieto obdobia príslušného školského roka:
a)
obdobie od 1. septembra do 31. decembra,
b)
obdobie od 1. januára do 31. marca,
c)
obdobie od 1. apríla do 30. júna.
(2)
Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa odseku 1 obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 4 písm. a),
b)
informáciu o množstvách mliečnych výrobkov alebo o množstvách ovocia a zeleniny podľa § 3 ods. 4 písm. d), ktoré schválený uchádzač dodával alebo distribuoval zmluvným žiakom v každej škole počas období podľa odseku 1,
c)
vyhlásenie školy o
1.
prijatých a spotrebovaných množstvách mliečnych výrobkov alebo o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny podľa § 3 ods. 4 písm. d), ktoré uchádzač podľa § 4 ods. 1 dodával alebo distribuoval jej zmluvným žiakom počas príslušného obdobia,
2.
úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za mliečne výrobky alebo za ovocie a zeleninu podľa prvého bodu,
3.
tom, či jej uchádzač na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát,
4.
počte zmluvných žiakov v období podľa odseku 1,
d)
výstupné zostavy z predajných automatov za obdobie podľa odseku 1, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách mliečnych výrobkov podľa písmena b), ich predajnej cene a o spôsobe, akým za ne zmluvní žiaci platili, ak ide o žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. a) a ak sa mliečne výrobky distribuovali prostredníctvom predajných automatov,
e)
kópie dokladov o príslušných účtovných prípadoch medzi uchádzačom a školou, ktoré vznikli pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. a) počas príslušného obdobia podľa odseku 1; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku mliečneho výrobku podľa prílohy č. 1 a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu a ak uchádzač vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,40) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,41)
f)
kópie dokladov o príslušných účtovných prípadoch medzi uchádzačom a školou, ktoré vznikli pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. b) počas príslušné obdobia podľa odseku 1; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 2 a vyjadrenie množstva v merných jednotkách a v počtoch porcií a dátum vyhotovenia dokladu a ak uchádzač vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,40) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,41)
g)
potvrdenie súdu, že uchádzač nie je v likvidácii, nie staršie ako deväť mesiacov, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o vyplatenie pomoci podľa odseku 1 alebo ak je tento doklad ku dňu podania žiadosti o vyplatenie pomoci podľa odseku 1 starší ako tri mesiace,
h)
kópia zmluvy o vedení účtu uchádzača v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu uchádzača v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o vyplatenie pomoci podľa odseku 1.
(3)
Miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny mliečnych výrobkov bez dane, je uvedená v prílohe č. 1. Miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny ovocia a zeleniny bez dane, je uvedená v prílohe č. 2.
(4)
Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny uchádzačovi počas obdobia podľa odseku 1 úhradu prevyšujúcu výšku najvyššej úhrady podľa § 5 ods. 12, celková výška pomoci, ktorá sa uchádzačovi poskytne za dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny počas obdobia podľa odseku 1, sa zníži o rozdiel medzi úhradou zaplatenou školou alebo úhradou zaplatenou zmluvným žiakom a najvyššou úhradou podľa § 5 ods. 12.
(5)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. c) podáva uchádzač, ktorý podal žiadosť o maximálnu pomoc, platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu39) v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, za obdobie príslušného školského roka.
(6)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. c) obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 4 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 4 ods. 3 písm. h) za príslušný školský rok,
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa § 1 písm. c), ktoré uchádzač pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného školského roka,
2.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o príslušných účtovných prípadoch, ktoré vznikli pri zabezpečovaní činností podľa § 1 písm. c); tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu a ak uchádzač vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,40) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,41)
e)
doklad o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom účtovných prípadov podľa písmena d),
f)
doklady podľa odseku 2 písm. g) a h).
(7)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za zabezpečenie informačných plagátov podáva uchádzač, ktorý podal žiadosť o maximálnu pomoc, platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu39) v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, za obdobie príslušného školského roka.
(8)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za zabezpečenie informačných plagátov obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 4 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým uchádzač v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej uchádzač na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát,
d)
kópie dokladov o príslušných účtovných prípadoch, ktoré vznikli pri zabezpečovaní informačných plagátov; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 6 písm. d),
e)
doklad o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom účtovného prípadu podľa písmena d),
f)
doklady podľa odseku 2 písm. g) a h).
(9)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. d), ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, podáva uchádzač, ktorý podal žiadosť o maximálnu pomoc, platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu39) v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry, za obdobie príslušného školského roka.
(10)
Žiadosť o vyplatenie pomoci za činnosti podľa § 1 písm. d) obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 4 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 4 ods. 3 písm. i), ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, za príslušný školský rok,
c)
kópie dokladov o príslušných účtovných prípadoch, ktoré vznikli pri zabezpečovaní činností podľa odseku 9; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 6 písm. d),
d)
doklad o úhrade nákladov a výdavkov, ktoré boli predmetom účtovného prípadu podľa písmena c),
e)
doklady podľa odseku 2 písm. g) a h).
(11)
Pomoc sa vypláca uchádzačovi, ktorému bola pridelená maximálna pomoc podľa § 4.
(12)
Pomoc za činnosti podľa § 1 písm. c) a d) možno vyplatiť do výšky 80 % oprávnených nákladov42) bez dane vynaložených na činnosti vymedzené projektom podľa § 4 ods. 3 písm. h).
(13)
Pomoc za činnosti podľa § 1 sa nevypláca uchádzačovi, ktorý je v likvidácii.
§ 7
(1)
Rozhodnutie o schválení žiadosti o zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z.“) vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania alebo distribúcie všetkých druhov ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2.
(2)
Rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 341/2009 Z. z. týkajúcej sa zabezpečovania sprievodných činností podľa § 4 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c).
(3)
Rozhodnutie o schválení žiadosti o zabezpečenie vykonávania komunikácie podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. alebo žiadosti o zabezpečenie informačného plagátu podľa § 4 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d).
(4)
Uchádzač, ktorému je poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) schválené rozhodnutím podľa odseku 1, uchádzač, ktorému je poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) schválené rozhodnutím podľa odseku 2, a uchádzač, ktorému je poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) schválené rozhodnutím podľa odseku 3, sa považuje za uchádzača podľa § 4 ods. 1 do 31. júla 2018.
(5)
Rozhodnutie o schválení žiadosti uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.“) o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a).
(6)
Rozhodnutie o schválení žiadosti uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. a rozhodnutie o schválení žiadosti o zmenu príchute ochutených mliečnych výrobkov podľa
§ 3 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. vydané do 31. júla 2017 sa považuje za rozhodnutie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a).
(7)
Uchádzač, ktorému bolo poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) schválené rozhodnutím podľa odseku 5, a uchádzač, ktorému boli vydané rozhodnutia podľa odseku 6, sa považuje za uchádzača podľa § 4 ods. 1 do 31. júla 2018.
(8)
Žiadosť o schválenie podľa § 3 ods. 2 na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), týkajúca sa mliečnych výrobkov, sa v roku 2017 podáva do 7. augusta 2017.
(9)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 341/2009 Z. z. podaná od 1. augusta 2017 za obdobia podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. sa posudzuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z.
(10)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 339/2008 Z. z. podaná od 1. augusta 2017 za obdobia podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. sa posudzuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.
§ 8
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2016 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2014 Z. z.
§ 9
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.

Zoznam druhov, požiadavky na balenie, veľkosť porcie, najvyššia predajná cena
a najvyššia úhrada mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)
Tabuľka A

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)

P. č. Názov výrobku Označenie výrobku Druh a veľkosť balenia Veľkosť jednej porcie pre žiaka a pre žiaka na strednej škole na deň Miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny v eurách za porciu bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za porciu
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate UHT A kartón 1 l 250 ml 0,1888 0,02
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované A kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,1825 0,02
3. plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 1 l 250 ml 0,2114 0,02
4. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,1771 0,02
5. polotučné mlieko neochutené, pasterizované
alebo vysokopasterizované
A kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,1638 0,02
6. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 1 l 250 ml 0,1955 0,02
7. polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 1 l 250 ml 0,2016 0,04
8. polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 250 ml 250 ml 0,3917 0,08
9. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 250 ml 250 ml 0,3683 0,04
10. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate
(UHT)
A téglik 200 ml 200 ml 0,3675 0,04
11. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A kartón 250 ml 250 ml 0,4356 0,04
12. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
A téglik 200 ml 200 ml 0,4273 0,04
13. zakysané mlieko B téglik 200 ml 200 ml 0,2600 0,05
14. zakysané mlieko B téglik 200 g 200 g 0,2550 0,05
15. zakysané mlieko B téglik 250 g 250 g 0,3092 0,06
16. acidofilné mlieko B téglik 230 ml 230 ml 0,3601 0,07
17. acidofilné mlieko B téglik 200 g 200 g 0,2600 0,05
18. acidofilné mlieko B téglik 250 g 250 g 0,3100 0,06
19. jogurt biely B téglik 125 g 125 g 0,2375 0,05
20. jogurt biely B téglik 135 g 135 g 0,2996 0,06
21. jogurt biely B téglik 145 g 145 g 0,3017 0,06
22. jogurt biely B téglik 150 g 150 g 0,2883 0,06
23. tvarohový dezert B téglik 80 g 80 g 0,5135 0,10
24. tvaroh hrudkovitý B fólia 200 g 85 g 0,2254 0,05
25. tvaroh hrudkovitý B téglik, fólia 250 g 85 g 0,2885 0,06
26. tvaroh hrudkovitý B fólia, vedro 1 000 – 5 000 g 85 g 0,2876 0,06
27. tvaroh termizovaný B téglik 250 g 85 g 0,1999 0,04
28. mäkký čerstvý nízkotučný syr B téglik 180 g 85 g 0,2361 0,05
29. polomäkký nezrejúci parený neúdený syr B fólia 800 – 1 700 g 30 g 0,2136 0,04
30. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 0,1445 0,03
31. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 0,1408 0,03
32. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky B tácka 100 g 30 g 0,1805 0,04
33. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky B fólia 30 g 30 g 0,1678 0,03

Tabuľka B

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)
P. č. Názov výrobku Označenie výrobku Druh a veľkosť balenia Veľkosť jednej porcie pre žiaka a pre žiaka na strednej škole na deň Miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny v eurách za porciu bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za porciu
1. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) C kartón 1l 250 ml 0,0626 0,16
2. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) C kartón 250 ml 250 ml 0,0626 0,37
3. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi C téglik 200 ml 200 ml 0,0501 0,34
4. acidofilné mlieko ochutené C téglik 250 g 250 g 0,0608 0,28
5. jogurt ochutený D téglik 125 g 125 g 0,0253 0,25
6. jogurt ochutený D téglik 135 g 135 g 0,0253 0,25
7. jogurt ochutený D téglik 145 g 145 g 0,0294 0,30
8. jogurt ochutený D téglik 150 g 150 g 0,0304 0,34
9. jogurt ochutený D téglik 150 ml 150 ml 0,0311 0,31

Vysvetlivky k označeniu výrobkov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B
Označenie výrobku Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013
v platnom znení
Opis výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013
v platnom znení
A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
C príloha V kategória I fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené
fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
D príloha V kategória II fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.
Zoznam druhov, veľkosť porcie, najvyššia predajná cena a najvyššia úhrada ovocia a zeleniny podľa § 1 písm. b)P. č. Druh Veľkosť jednej porcie
[g alebo ml]
Miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny v eurách/kg alebo v eurách/l bez dane Najvyššia úhrada v eurách/kg alebo v eurách/l, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1. jablko do 200 g 0,95 0,19
2. hruška do 200 g 1,05 0,21
3. broskyňa do 200 g 1,15 0,23
4. marhuľa do 200 g 1,5 0,3
5. slivka do 200 g 1,05 0,21
6. čerešňa do 200 g 3,5 0,7
7. jahody do 200 g 3,5 0,7
8. drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky) do 125 g 12 2,4
9. rajčiak do 200 g 1,35 0,27
10. paprika do 200 g 1,35 0,27
11. reďkovka do 200 g 0,65 0,13
12. kaleráb do 200 g 0,95 0,19
13. mrkva do 200 g 0,8 0,16
14. hrášok zelený, nelúpaný do 200 g 2,8 0,56
15. ovocné a zeleninové šťavy 100 %* do 200 ml 2,35 0,47
16. ovocné pyré** do 200 g 2,5 0,5
17. sušené jablkové lupienky do 30 g 16,65 3,33
Vysvetlivky:
*§ 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.
**§ 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 347 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016)
- nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016)
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
1)
Čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č.1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 217 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
3)
Čl. 23 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 2013/1308 v platnom znení.
4)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Siedma časť zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Tretia časť tretí oddiel zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2013/1308 v platnom znení.
9)
Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10)
Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 1 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
(Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
11)
Čl. 5 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
12)
Napríklad čl. 23 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016).
13)
Napríklad príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 157 15. 6. 2011) v platnom znení, časť III a IV prílohy VII nariadenia (EÚ)
č. 1308/2013 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka.
14)
Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
15)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 34; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 v platnom znení.
16)
Čl. 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 1308/2013 v platnom znení.
17)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie č. 229/2015 Z. z.).
18)
Čl. 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
19)
Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
20)
§ 7 ods. 3 až 5 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
22)
Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ
L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
23)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Čl. 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 10 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
25)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
26)
Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
27)
Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
28)
§ 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
29)
§ 9 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
30)
Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
31)
Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
32)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
33)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
34)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
35)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
36)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.
37)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
38)
Čl. 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
39)
Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
40)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
42)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.