188/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

188
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 10. júla 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2) sa neuplatňuje príloha č. 1.
(2)
Na spotrebiteľské balenie podľa osobitného predpisu2a) sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 2b znejú:
„2) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z. o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia.
2a) Príloha 1 bod 2.3.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. ES L 353,
31. 12. 2008) v platnom znení.
Príloha č. 3 druhý bod vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
2b) § 4 vyhlášky č. 207/2000 Z. z.“.
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2017
Výrobky možno baliť do spotrebiteľského balenia a uvádzať na trh podľa doterajších predpisov do 31. augusta 2017.“.
3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
4.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 419/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2017.
Pavol Pavlis v. r.