185/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

185
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 29. júna 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky
č. 231/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
2.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno E dopĺňa riadkami 2 a 3, ktoré znejú:
„2. 2567 M multimédiá 2)
3. 2569 M informačné a digitálne technológie 2)“.
3.
V prílohe č. 4 časti A písmene G sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:
„3. 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2)“.
Doterajšie riadky 3 až 5 sa označujú ako riadky 4 až 6.
4.
V prílohe č. 4 časti A písmene P sa za riadok 22 vkladá nový riadok 23, ktorý znie:
„23. 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo 2)“.
Doterajšie riadky 23 až 25 sa označujú ako riadky 24 až 26.
5.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno P dopĺňa riadkom 27, ktorý znie:
„27. 4246 M bioenergetika 2)“.
6.
V prílohe č. 4 časti A sa písmeno X dopĺňa riadkom 61, ktorý znie:
„61. 8299 M dizajn interiéru 2), 3)“.
7.
V prílohe č. 4 časti A písmene Y skupine študijných odborov 92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY riadku 10 študijnom odbore ochrana osôb a majetku poznámka znie: „2), 3), 4)“.
8.
V prílohe č. 4 časti B písmene C sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:
„3. 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 12 10 1)“.
Doterajší riadok 3 sa označuje ako riadok 4.
9.
V prílohe č. 4 časti B písmene N sa za riadok 1 vkladá nový riadok 2, ktorý znie:
„2. 6425 K kaderník – vizážista 12 10 1)“.
Doterajšie riadky 2 až 6 sa označujú ako riadky 3 až 7.
10.
V prílohe č. 4 časti B písmene N skupine študijných odborov 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II riadku 2 študijnom odbore kníhkupec sa v poznámke vypúšťa číslo „1),“.
11.
V prílohe č. 5 písmene D riadok 1 znie:
„1. 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu 1), 5)“.
12.
V prílohe č. 5 písmene I skupine študijných odborov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH riadku 4 študijnom odbore diplomovaný optometrista sa v poznámke vypúšťa čiarka a číslo „4)“.
13.
V prílohe č. 5 písmene M sa na začiatok vkladá nový prvý riadok, ktorý znie:
„1. 8207 Q sklársky dizajn 2), 4)“.
Doterajšie riadky 1 až 16 sa označujú ako riadky 2 až 17.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Peter Plavčan v. r.