175/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

175
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. júna 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 362/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2017
Všeobecne denaturovaný lieh, ktorý bol denaturovaný denaturačnými prostriedkami uvedenými v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. júla 2017, možno používať na daňovom území do vyčerpania zásob tohto liehu.“.
2.
Príloha č. 1 znie:


„Príloha č. 1
k vyhláške č. 538/2011 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA VŠEOBECNÚ
DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO
Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie
množstvo jednotlivých
zložiek denaturačného
prostriedku pri 20 °C
Poznámka
v l a. v hl a. v m3 a.
izopropylalkohol
a
metyletylketón
a
denatónium-benzoát
10 ml
a
10 ml
a
10 mg
1 l
a
1 l
a
1 g
10 l
a
10 l
a
10 g
Na denaturáciu liehu možno použiť denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štandardný
roztok známej koncentrácie.
.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Peter Kažimír v. r.