174/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

174
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2017,
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
§ 1
Za citlivé oblasti podľa § 33 vodného zákona sa ustanovujú vodné útvary povrchových vôd na území Slovenskej republiky.
§ 2
(1)
Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú pozemky alebo ich časti v obciach,1) ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a ich poľnohospodárske využitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podľa § 35 vodného zákona a osobitného predpisu.2)
(2)
Mapa zraniteľných oblastí je uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 174/2017 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 174/2017 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 174/2017 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1991) v znení nariadenia ES č. 1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
1)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2)
§ 10b a 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.