173/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. júna 2017
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 2 písm. a) zákona je 199,48 eura,
b)
suma podľa § 2 písm. b) zákona je 139,16 eura,
c)
suma podľa § 2 písm. c) zákona je 91,06 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Ján Richter v. r.