169/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

169
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska
č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).


Účelom opatrenia je najmä aktualizácia časti prílohy k opatreniu č. 8/2012 v znení neskorších predpisov venovanej oblasti kapitálového trhu v záujme zosúladenia jej obsahu, týkajúceho sa činnosti centrálnych depozitárov, so súvisiacou právnou úpravou obsiahnutou v nariadení (EÚ)
č. 909/2014 v platnom znení, respektíve v zákone č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie upravuje predmetnú časť prílohy k opatreniu č. 8/2012 v znení neskorších predpisov aj v záujme reflektovania relevantnej novelizačnej úpravy vykonanej vo vyššie uvedenom zákone zákonom č. 117/2015 Z. z., ako aj so zámerom lepšieho zohľadnenia aspektov súvisiacich s praktickým výkonom dvoch úkonov Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cieľom opatrenia je aj aktualizácia časti prílohy k opatreniu
č. 8/2012 v znení neskorších predpisov venovanej segmentu poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom v kontexte novelizácie zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo zákonom č. 90/2016 Z. z. a zákonom č. 299/2016 Z. z.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.