168/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

168
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Cieľom opatrenia je úprava náležitostí jednotlivých typov výkazov predkladaných bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účel zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 224/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 34/2015 (oznámenie č. 72/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. júna 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.