166/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

166
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 2017
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a
u r č u j e m
1.
deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
2.
lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do
11. augusta 2017,
3.
lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,
4.
lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
5.
lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.
Andrej Danko v. r.