163/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

163
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 15. júna 2017,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 12 a § 13 ods. 10 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád,
c)
podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií národnostných menšín na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád,
d)
podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady.
§ 2
Postup a organizácia zvolania zhromaždenia
(1)
Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ“) zvoláva zhromaždenie podľa § 7 ods. 9 zákona podľa potreby, najmenej raz za dva roky.
(2)
Písomná pozvánka sa zasiela organizáciám príslušnej národnostnej menšiny (ďalej len „organizácia“) prihláseným podľa § 7 ods. 8 zákona, najmenej dva týždne predo dňom konania zhromaždenia.
(3)
Spolu s pozvánkou sa zasiela aj
a)
výzva na oznámenie jedného delegáta s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia, ktorý bude zastupovať organizáciu na zhromaždení, a
b)
oznámenie o možnosti predložiť návrh jedného kandidáta na člena odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť, ktorú organizácia reprezentuje.
(4)
V pozvánke sa uvádza dátum, miesto, čas a program zhromaždenia. V pozvánke sa uvádza aj termín na doručenie písomného oznámenia podľa odseku 3 písm. a) a b), a to najneskôr tri pracovné dni predo dňom konania zhromaždenia, s upozornením, že na písomné oznámenie doručené po tomto termíne sa neprihliada.
§ 3
Postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád
(1)
Z kandidátov navrhnutých podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa zostavujú volebné listiny kandidátov na členov odborných rád pre prioritné oblasti podľa § 7 ods. 9 písm. a) až c) zákona. Volebné listiny sa zostavujú za každú príslušnú prioritnú oblasť osobitne.
(2)
Zhromaždenie vedené riaditeľom po otvorení zhromaždenia zvolí dvoch overovateľov zápisnice a volebnú komisiu, ktorá spočíta platné hlasy a vyhlási výsledok volieb.
(3)
Delegáti sa pred začiatkom zhromaždenia preukazujú dokladom totožnosti a podpisujú sa v prezenčnej listine.
(4)
Pri voľbe kandidáta na člena odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť, ktorú organizácia uviedla podľa § 7 ods. 8 písm. a) zákona, má delegát jeden hlas.
(5)
Voľby sa konajú tajným hlasovaním delegátov za príslušnú prioritnú oblasť, ktorí volia kandidátov na členov príslušnej odbornej rady z kandidátov uvedených na volebnej listine podľa odseku 1. Delegát môže na volebnej listine označiť jedného kandidáta.
(6)
Ak sa zhromaždenie podľa § 7 ods. 10 zákona rozhodne, že bude zriadená len jedna odborná rada, každý delegát za príslušnú prioritnú oblasť môže na volebnej listine podľa odseku 1 označiť jedného kandidáta na člena odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť.
(7)
Voľby sa vykonajú tak, že na volebnej listine sa navrhnutý kandidát podľa odseku 1 označí zakrúžkovaním poradového čísla pri mene a priezvisku kandidáta. Iným spôsobom označený kandidát na volebnej listine sa nepovažuje za platný hlas.
(8)
Za kandidátov na členov príslušnej odbornej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
(9)
Ak nie je zvolený dostatočný počet kandidátov na členov odborných rád, voľba sa jedenkrát opakuje verejným hlasovaním. Podľa prvej vety sa postupuje aj vtedy, ak počet zvolených kandidátov prevyšuje počet potrebných kandidátov z dôvodu rovnosti hlasov; kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa v tomto prípade nepovažujú za zvolených. V opakovanej voľbe sa rozhoduje iba o kandidátoch, ktorí neboli zvolení podľa prvej vety a druhej vety. Odsek 8 platí rovnako pre opakovanú voľbu.
(10)
Zo zasadnutia zhromaždenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej prílohou je zoznam zvolených kandidátov na členov odborných rád podpísaný členmi volebnej komisie a volebné listiny. Zápisnica sa podpisuje riaditeľom a dvomi overovateľmi zápisnice.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 4, odseku 5 prvej vety a odsekov 7 až 10 sa primerane uplatnia, ak zhromaždenie bude voliť náhradníka za člena odbornej rady, ktorý bol vymenovaný z kandidátov zvolených zhromaždením alebo bol vymenovaný podľa § 7 ods. 7 zákona a ktorého funkcia zanikla pred uplynutím funkčného obdobia. Delegát môže na volebnej listine označiť jedného kandidáta.
§ 4
Podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov
za členov odborných rád
(1)
Každá organizácia prihlásená podľa § 7 ods. 8 zákona môže predložiť návrh jedného kandidáta na člena odbornej rady za príslušnú prioritnú oblasť, ktorú reprezentuje, na účely volieb podľa § 3.
(2)
Návrh na menovanie kandidátov za členov odborných rád zvolených podľa § 3 ods. 8 a 9 alebo ods. 11 podpísaný členmi volebnej komisie sa odovzdá riaditeľovi na zhromaždení.
§ 5
Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady
(1)
Na účel voľby alebo odvolania člena správnej rady podľa § 13 ods. 2 zákona sa zvoláva zasadnutie koordinačnej rady príslušnej národnostnej menšiny podľa § 7 ods. 11 zákona (ďalej len „koordinačná rada“) alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona. Zasadnutie sa zvoláva na návrh ktorejkoľvek odbornej rady, ktorá tvorí koordinačnú radu, alebo na návrh ktoréhokoľvek člena odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona do desiatich dní od doručenia návrhu.
(2)
Po doručení návrhu na zvolanie zasadnutia, ktorého účelom je voľba člena správnej rady, sa vyhotoví volebná listina, ktorá obsahuje zoznam všetkých členov koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona.
(3)
Po doručení návrhu na zvolanie zasadnutia, ktorého účelom je odvolanie člena správnej rady zvoleného podľa odseku 8, sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvádza meno a priezvisko člena správnej rady a možnosti hlasovania „za“ a „proti“.
(4)
Účasť členov koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona na zasadnutí sa zaznamenáva v prezenčnej listine.
(5)
Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné, do desiatich dní sa zvolá nové zasadnutie.
(6)
Voľba a odvolanie člena správnej rady podľa § 13 ods. 2 zákona sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Každý člen koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona má v hlasovaní jeden hlas.
(7)
Každý člen koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona môže na volebnej listine označiť jedného kandidáta. Kandidát sa označí zakrúžkovaním poradového čísla pri jeho mene a priezvisku. Iným spôsobom označený kandidát na volebnej listine sa nepovažuje za platný hlas.
(8)
Za člena správnej rady je podľa § 13 ods. 2 zákona zvolený člen koordinačnej rady, ktorý v hlasovaní získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov koordinačnej rady, alebo člen odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona, ktorý v hlasovaní získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona.
(9)
Ak žiadny z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov podľa odseku 8, uskutoční sa druhé kolo voľby, v ktorom sa zúčastnia prví dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole voľby najvyšší počet hlasov. V druhom kole voľby je za člena správnej rady zvolený kandidát, ktorý získal potrebný počet hlasov podľa odseku 8.
(10)
Ak člen správnej rady nebol zvolený ani v druhom kole voľby podľa odseku 9 alebo ak v prvom kole voľby v dôsledku rovnosti hlasov získali najvyšší počet hlasov viac ako dvaja kandidáti, uskutoční sa nová voľba. Na tento účel sa môže zvolať nové zasadnutie, a to aj bez návrhu. Voľba sa opakuje dovtedy, kým nedôjde k zvoleniu člena správnej rady.
(11)
Na odvolanie člena správnej rady zvoleného podľa tejto vyhlášky sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady, ak bol zvolený koordinačnou radou, alebo nadpolovičná väčšina všetkých členov odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona, ak bol zvolený odbornou radou podľa § 7 ods. 10 zákona.
(12)
Zo zasadnutia podľa odseku 1 sa vyhotovuje zápisnica v listinnej podobe podpísaná predsedami odborných rád, ktoré tvoria koordinačnú radu, alebo nimi písomne poverenými členmi týchto odborných rád, alebo predsedom odbornej rady podľa § 7 ods. 10 zákona. Prílohou zápisnice sú volebné listiny.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Marek Maďarič v. r.