162/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

162
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. júna 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 119b ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, patrí okrem náhrady výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa osobitného predpisu1) mesačná odmena za výkon funkcie člena disciplinárneho senátu v sume 100 eur.
(2)
Odmena podľa odseku 1 patrí členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, ak disciplinárnemu senátu, do ktorého bol vybraný, bola pridelená aspoň jedna vec podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Odmenu podľa odseku 1 vypláca Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky a je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 119d zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov