161/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

161
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. júna 2017,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/20011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami
(1)
Členovi výberovej komisie, ktorý nie je sudcom, patrí náhrada za členstvo vo výberovej komisii v sume 30 eur.
(2)
Náhradu podľa odseku 1 vypláca ministerstvo do 15 dní od skončenia výberového konania.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.