Predpis bol zrušený predpisom 307/2022 Z. z.

160/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 14.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

160
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. júna 2017,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28f zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu sudcu (ďalej len „výberové konanie“),
b)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu sudcu (ďalej len „uchádzač“) predložiť,
c)
spôsob vykonania výberového konania,
d)
podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, vypracovaní súdnych rozhodnutí, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania,
e)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
f)
náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“),
g)
odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami.
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
(1)
Vyhlásenie hromadného výberového konania obsahuje
a)
označenie krajského súdu, pre ktorého obvod sa hromadné výberové konanie vyhlasuje,
b)
označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,
c)
počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú hromadným výberovým konaním,
d)
zoznam predkladaných dokladov,
e)
stručný opis spôsobu vykonania výberového konania,
f)
lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
g)
termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
(2)
Vyhlásenie výberového konania na krajskom súde, Špecializovanom trestnom súde, Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky a Najvyššom súde Slovenskej republiky okrem náležitostí podľa odseku 1 písm. b), d) až g) obsahuje
a)
označenie súdu, na ktorom sa voľné miesto sudcu obsadzuje,
b)
označenie kolégia, v ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
(1)
Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:
a)
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)
profesijný životopis,
c)
motivačný list,
d)
vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb,1) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie,
e)
úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
f)
súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
g)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia,
h)
osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
i)
stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár,
j)
potvrdenie o výkone právnickej praxe, ak sa obsadzuje voľné miesto sudcu na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky, Najvyššom súde Slovenskej republiky, krajskom súde alebo na Špecializovanom trestnom súde,
k)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
l)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
m)
kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
n)
označenie cudzieho jazyka (§ 7), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.
(2)
Uchádzač, ktorý je sudcom, predkladá doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d), j), m) a n).
Spôsob vykonania výberového konania
§ 4
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.
§ 5
Písomný test
(1)
Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva. Pred vypracovaním písomného testu si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný test; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému testu až po jeho vyhodnotení.
(2)
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite 30 minút na vyznačenie správnych odpovedí.
(3)
Testové otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy. Losovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania písomného testu uchádzačmi. Databáza otázok na účely zostavovania písomných testov pozostáva aspoň z 1 000 testových otázok a podľa potreby sa obmieňa; testové otázky sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva a Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
§ 6
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe. Pred vypracovaním prípadovej štúdie si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označená ich prípadová štúdia; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k prípadovej štúdii až po jej vyhodnotení.
(2)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 25 bodov.
(3)
Prípadovú štúdiu pre výberové konanie vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy. Losovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania prípadovej štúdie uchádzačmi. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň zo 100 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa.
(4)
Ak ide o výberové konanie podľa § 2 ods. 2, prípadová štúdia sa losuje z databázy, v ktorej sú prípadové štúdie obsahovo zamerané na tie oblasti práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia.
(5)
Prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
§ 7
Písomný preklad z cudzieho jazyka
(1)
Ak ide o hromadné výberové konanie, preklad z cudzieho jazyka možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe. Pred vypracovaním písomného prekladu z cudzieho jazyka si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný preklad z cudzieho jazyka; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému prekladu z cudzieho jazyka až po jeho vyhodnotení.
(2)
Čas na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20-timi bodmi.
(3)
Text na účely písomného prekladu z cudzieho jazyka vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy. Losovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania písomného prekladu z cudzieho jazyka uchádzačmi. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.
(4)
Text z cudzieho jazyka vylosovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
§ 8
Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí
(1)
V rámci písomného vypracovania súdnych rozhodnutí uchádzači vypracujú jedno súdne rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno súdne rozhodnutie z oblasti civilného práva. Súdne spisy z dvojnásobného počtu predložených súdnych spisov vo vzťahu k počtu uchádzačov vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vylosuje jeden súdny spis z oblasti trestného práva a jeden súdny spis z oblasti civilného práva. Losovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania súdneho rozhodnutia uchádzačmi. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe. Pred písomným vypracovaním súdnych rozhodnutí si uchádzači vylosujú číslo, ktorým budú označené nimi písomne vypracované súdne rozhodnutia; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému vypracovaniu súdnych rozhodnutí až po ich vyhodnotení.
(2)
Ak ide o výberové konanie podľa § 2 ods. 2, súdny spis sa losuje z databázy, v ktorej sú súdne spisy obsahovo zamerané na tie oblasti práva, ktoré tvoria obsahové zameranie činnosti príslušného kolégia.
(3)
Časový limit na písomné vypracovanie každého súdneho rozhodnutia je tri hodiny. Bodové hodnotenie každého súdneho rozhodnutia je najviac 30 bodov.
§ 9
(1)
Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len „ústna časť“) je potrebné získať z
a)
písomného testu aspoň 24 bodov,
b)
prípadovej štúdie aspoň 15 bodov,
c)
písomného prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov,
d)
písomného vypracovania súdneho rozhodnutia aspoň 18 bodov za každé vypracované súdne rozhodnutie.
(2)
Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(3)
Výberová komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia písomného prekladu z cudzieho jazyka, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(4)
Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia písomného vypracovania súdneho rozhodnutia, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(5)
Výberová komisia po vyhodnotení písomného vypracovania súdnych rozhodnutí určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(6)
Sudcovi, ktorý sa vo výberovom konaní pri postupe na súd vyššieho stupňa zúčastňuje len prekladu z cudzieho jazyka,2) sa na účely hodnotenia vo výberovom konaní prideľuje namiesto
a)
prípadovej štúdie najvyšší dosiahnutý počet bodov, ktoré získal v tom istom výberovom konaní iný uchádzač z prípadovej štúdie,
b)
písomného vypracovania súdneho rozhodnutia najvyšší dosiahnutý počet bodov, ktoré získal v tom istom výberovom konaní iný uchádzač z písomného vypracovania súdneho rozhodnutia z oblasti trestného práva a oblasti civilného práva.
(7)
Ak žiaden z uchádzačov nezíska vo výberovom konaní potrebný počet bodov podľa odseku 1, sudcovi podľa odseku 6 sa prideľuje namiesto prípadovej štúdie počet bodov podľa odseku 1 písm. b) a namiesto písomného vypracovania súdneho rozhodnutia počet bodov podľa odseku 1 písm. d).
(8)
Výberová komisia verejne oznamuje úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov podľa odsekov 2 až 5 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.
§ 10
Psychologické posúdenie
(1)
Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu.
(2)
Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci so súdmi a psychológmi. Psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode predsedu súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie,2a) s príslušným psychológom.
(3)
V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu sudcu odporúča alebo neodporúča a z akých dôvodov. Ak uchádzač vykonáva funkciu sudcu, psychológ sa vyjadrí, či uchádzača odporúča, alebo neodporúča na funkciu sudcu krajského súdu, sudcu Špecializovaného trestného súdu, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Výberová komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
(4)
Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň vyhlásenia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia podľa tejto vyhlášky. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie na účely tejto vyhlášky nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia.
(5)
Ak o to uchádzač písomne požiada, poskytne mu psychológ, ktorý ho psychologicky posúdil na účely tejto vyhlášky, konzultáciu spojenú s interpretáciou záverov psychologického posúdenia.
(6)
Na žiadosť člena výberovej komisie poskytne psychológ, ktorý uchádzača psychologicky posúdil, členovi výberovej komisie konzultáciu k záverom psychologického posúdenia uchádzača.
§ 11
Ústna časť
(1)
Ústna časť pozostáva z
a)
prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu,
b)
odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.3)
(2)
Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti jednotlivo za každú skutočnosť, ktorá sa overuje výberovým konaním, pridelením bodov v rozpätí od nula bodov do troch bodov, pričom najvyšším hodnotením sú tri body. Hodnotenie každej otázky a celkový výsledok vyhodnotenia vyznačí každý člen výberovej komisie písomne na hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
§ 12
Spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania
(1)
Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a)
počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 9,
b)
vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,
c)
počet bodov pridelených v ústnej časti podľa § 11 ods. 2 a
d)
odôvodnenie hodnotenia uchádzača podľa písmen b) a c).
(2)
Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,
a)
ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného alebo
b)
ktorý získal v ústnej časti menej ako 72 bodov.
(3)
Z úspešných uchádzačov v súhrnom hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov získaných podľa § 9 a § 11 ods. 2.
(4)
Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po skončení výberového konania.
§ 13
Náležitosti zápisnice
(1)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
označenie súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný, a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)
stručný opis priebehu losovania podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 3 a 4, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 1,
f)
stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
g)
konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 9 ods. 2 až 5 a § 12 ods. 2 vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov výberovej komisie podľa
§ 12 ods. 1 písm. b),
h)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
i)
meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)
dátum, čas a miesto skončenia výberového konania,
k)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
l)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania a pomeru hlasov členov výberovej komisie. Súčasťou zápisnice sú hodnotiace hárky členov výberovej komisie a súhrnný hodnotiaci hárok.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá člen výberovej komisie poverený predsedom výberovej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)
Zápisnica a všetky písomností týkajúce sa výberového konania sú súčasťou spisu agendy správy súdu.4)
§ 14
Odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami
(1)
Členovi výberovej komisie, ktorý nie je sudcom, patrí náhrada za členstvo vo výberovej komisii v sume
a)
100 eur, ak ide o hromadné výberové konanie,
b)
70 eur v ostatných prípadoch.
(2)
Náhradu podľa odseku 1 písm. a) vypláca krajský súd a náhradu podľa odseku 1 písm. b) vypláca súd, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu.
(3)
Náhrada podľa odseku 1 sa vypláca do 15 dní od skončenia výberového konania.
§15
Spoločné ustanovenie
Justičná akadémia Slovenskej republiky odovzdá výberovej komisii v deň začatia výberového konania databázy podľa osobitného predpisu.5)
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012
Z. z., vyhlášky č. 37/2013 Z. z. a vyhlášky č. 205/2016 Z. z.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Závery psychologického posúdenia vykonané podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za platné, ak v deň začatia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia; ustanovenie § 10 ods. 4 sa použije rovnako.
§ 16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. decembru 2020 a vykonať sa má po 1. januári 2021, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. decembru 2020.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
2)
§ 27g zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 467/2011 Z. z.
2a)
§ 28a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
3)
§ 28 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 246 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
5)
§ 28c ods. 1 zákona 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 160/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 160/2017 Z. z.