16/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

16
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2017,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452//2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/844 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Robert Fico v. r.