158/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. júna 2017 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 21. apríla 2017 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2017 z 30. decembra 2016 uzatvorený 23. marca 2017 medzi Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2016 – 2017 z 19. apríla 2016 uzatvorený 9. mája 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.