157/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

157
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa ustanovení § 53f ods. 9, § 53g ods. 7 a 8, § 55 ods. 13, § 55b ods. 7 a 8, § 55c ods. 6 a 7, § 55d ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/20013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala

opatrenie z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch.


Opatrením sa bližšie špecifikujú a rozlišujú ďalšie riziká okrem tých, ktoré sú uvedené priamo v zákone, upravujú sa podrobnosti o systéme riadenia rizík v doplnkových dôchodkových fondoch, ako aj meranie rizík a výpočet celkového rizika a rizika protistrany. Opatrenie osobitne upravuje podrobnosti o výpočte celkového rizika týkajúceho sa derivátov a rizika protistrany vyplývajúceho z derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu, ako aj bližšie upravuje postupy a nástroje na účely efektívneho riadenia investícií v doplnkových dôchodkových fondoch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 13/2017 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.