145/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

145
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 19. mája 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“ nahrádza citáciou „STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.
2.
V § 2 ods. 3 sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „7 000 eur“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „30 % uhradených oprávnených nákladov“ nahrádzajú slovami „40 % oprávnených a uhradených nákladov“.
4.
V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,“.
5.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d), e) a h).
Doterajšie písmená f), g) a i) až s) sa označujú ako písmená d), e) a f) až p).
6.
V § 3 ods. 2 písmená e) a f) znejú:
„e)
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,
f)
úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu a kópia správy k energetickému certifikátu zatepleného rodinného domu,“.
7.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za výmenu zdroja tepla a kópia energetického štítku vymeneného zdroja tepla,
o)
originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vypracovanie žiadosti o príspevok,“.
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená p) až r).
8.
V § 3 ods. 3 sa slová „písm. c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
9.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2017.
Arpád Érsek v. r.