144/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
ZÁKON
z 9. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z. a zákona č. 277/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9c odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.“.
2.
V § 9c odsek 3 znie:
„(3)
Príspevok vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur.“.
3.
V § 9c odsek 4 znie:
„(4)
Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj tieto náklady:
a)
náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému,
b)
náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu,
c)
náklady za výmenu zdroja tepla.“.
4.
V § 9c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Do oprávnených nákladov podľa odseku 4 písm. c) sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
5.
V § 9d odsek 3 znie:
„(3)
Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom musí byť druhým manželom splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania. Podpis druhého manžela na písomnom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.“.
6.
V § 9e ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:
„5d) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.
7.
V § 9e ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
8.
V § 9e ods. 1 písm. h) sa slová „250 m2“ nahrádzajú slovami „300 m2“.
9.
V § 9e ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „obstaranie alebo“.
10.
V § 9f ods. 5 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desiatich“.
11.
V § 9f ods. 9 sa slová „§ 9e ods. 1 písm. a), b), f) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 9e ods. 1 písm. a) až c), g) až l)“.
12.
V § 9f ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 30 pracovných dní od zaevidovania elektronickej podoby žiadosti o príspevok,“.
13.
V § 9f ods. 10 písm. c) sa slovo „päť“ nahrádza slovom „10“.
14.
V § 9f sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na zateplenie rodinného domu sa požaduje poskytnutie príspevku v rámci inej výzvy na predkladanie žiadostí a ministerstvo v prebiehajúcom konaní o poskytnutí príspevku vydalo rozhodnutie podľa odseku 9.“.
15.
V § 9g ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
technické parametre pre zdroj tepla, ktorého náklady je možné započítať do oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 písm. c).“.
16.
V § 9g sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
identifikačné údaje rodinného domu, na ktorého zateplenie bol poskytnutý príspevok.“.
17.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „ukladať“ vkladajú slová „poriadkové pokuty,“.
18.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 4 a 5.
19.
Nadpis § 11 znie:
„Správne delikty a poriadkové opatrenia“.
20.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpekcia uloží, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 500 eur oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu štátneho dozoru neposkytnutím súčinnosti pri sprístupňovaní výpočtu alebo podkladov použitých na energetickú certifikáciu a za neposkytnutie vysvetlenia a vlastníkovi budovy za neposkytnutie vysvetlenia alebo neumožnenie vstupu do budovy, v ktorej sa musí umiestniť energetický štítok.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
21.
Za § 14a sa vkladá § 14aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2017
(1)
Na konanie o poskytnutí príspevku podľa § 9f sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(2)
Na žiadosti o príspevok podané na základe výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej na webovom sídle ministerstva od 15. júna 2017 do 31. decembra 2018 sa podmienka uvedená v § 9e ods. 1 písm. f) nevzťahuje.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.