143/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

143
ZÁKON
z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. d) sa číslo „12“ nahrádza číslom „11“.
2.
V § 10 ods. 1 sa slová „v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov“ nahrádzajú slovami „a odborný výcvik“.
3.
V § 11 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v týždennom pláne výcviku môže veliteľ výcvikového zariadenia určiť, v ktorých výcvikových dňoch sa výcvik neuskutoční.“.
4.
V § 32 ods. 1 sa slová „2,25 %“ nahrádzajú slovami „7,2 %“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.