140/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

140
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017

V
m e n e
S l o v e n s k e j
r e p u b l i k y

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. mája 2017 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika v konaní podľa čl. 129a Ústavy Slovenskej republiky o preskúmaní súladu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 s Ústavou Slovenskej republiky, za účasti Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom doc. JUDr. Petrom Kresákom, CSc., a advokátom JUDr. Petrom Kubinom, Štefánikova 15, Bratislava, takto
r o z h o d o l :
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 j e v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Ivetta Macejková v. r.
predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky