138/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
ZÁKON
z 10. mája 2017
o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
(1)
Zriaďuje sa Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel
a)
zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b)
výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,
c)
zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám (ďalej len „interkultúrny dialóg a porozumenie“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti:
a)
poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1 s cieľom
1.
vzniku takýchto aktivít a
2.
šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí,
b)
monitoruje podporené projekty,
c)
vedie evidenciu
1.
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“),
2.
žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadateľ“) a
3.
prijímateľov finančných prostriedkov (ďalej len „prijímateľ“),
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na rozvoj aktivít podľa písmena a),
e)
spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí,
f)
kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv podľa § 19 uzatvorených s prijímateľmi.
§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú
a)
riaditeľ,
b)
odborné rady,
c)
dozorná komisia,
d)
správna rada.
§ 4
Riaditeľ
(1)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom fondu a výkonným orgánom fondu. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.
(2)
Riaditeľ
a)
riadi činnosť fondu,
b)
predkladá správnej rade na schválenie zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
c)
predkladá správnej rade na schválenie zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d)
schvaľuje rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a jeho zmeny počas príslušného rozpočtového obdobia na základe stanoviska dozornej komisie,
e)
rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 2 písm. a) na základe stanoviska odbornej rady,
f)
zabezpečuje organizačnú činnosť a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu (ďalej len „kancelária“),
g)
predkladá správnej rade na schválenie návrh štatútu fondu, organizačného poriadku fondu, rokovacieho poriadku odborných rád, rokovacieho poriadku správnej rady a ďalších vnútorných predpisov fondu okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie,
h)
predkladá správnej rade na schválenie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
i)
zabezpečuje vypracovanie príslušných schém štátnej pomoci,
j)
vymenúva a odvoláva členov odborných rád,
k)
vymenúva a odvoláva jedného člena správnej rady,
l)
rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
m)
rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o odpustení dlhu podľa osobitného predpisu,2)
n)
prijíma rozhodnutia k návrhom a stanoviskám dozornej komisie,
o)
rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 19 ods. 5,
p)
rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti ostatných orgánov fondu.
(3)
Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, odborných rád a koordinačnej rady.
(4)
Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
predsedu samosprávneho kraja,
i)
primátora a starostu,
j)
prokurátora,
k)
sudcu,
l)
člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry,
m)
člena orgánov umeleckých fondov,3)
n)
člena orgánov Audiovizuálneho fondu4) a Fondu na podporu umenia,5)
o)
člena správnej rady fondu, odbornej rady fondu a dozornej komisie fondu.
(5)
Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“). Vymenúva ho na základe výberového konania.
(6)
Riaditeľ nesmie vykonávať funkciu v žiadnom orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, vystupovať v jeho mene alebo pôsobiť v jeho prospech.
(7)
Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.6)
(8)
Ak nie je riaditeľ vymenovaný alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je vymenovaný nový riaditeľ, činnosti a úlohy riaditeľa vykonáva do vymenovania nového riaditeľa zamestnanec kancelárie, ktorého určí minister kultúry.
(9)
Minister kultúry vyhlási výberové konanie na neobsadené miesto riaditeľa do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie riaditeľa.
§ 5
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1)
Za riaditeľa je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kultúry, umenia alebo v oblastiach so zameraním na problematiku národnostných menšín,
e)
má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)
nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 3 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od vymenovania,
g)
spĺňa predpoklady ustanovené pre výkon práce vo verejnom záujme osobitným predpisom,6)
h)
úspešne absolvovala výberové konanie.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o zaradenie do výberového konania.
(3)
K žiadosti o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa uchádzač prikladá
a)
projekt rozvoja fondu,
b)
výpis z registra trestov podľa odseku 2,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
doklad, ktorý preukazuje splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. d) a splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e),
f)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 4 ods. 4 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo čestné vyhlásenie, že do 30 dní od vymenovania prestane túto funkciu alebo činnosť vykonávať.
(4)
Funkčné obdobie riaditeľa je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
§ 6
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1)
Výkon funkcie riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi kultúry, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Minister kultúry riaditeľa odvolá, ak
a)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
porušil ustanovenie tohto zákona alebo ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami alebo s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je podľa § 4 ods. 4 alebo osobitného predpisu7) nezlučiteľná s výkonom funkcie riaditeľa, alebo napriek čestnému vyhláseniu podľa § 5 ods. 3 písm. f) takúto funkciu alebo činnosť vykonáva aj po uplynutí 30 dní od vymenovania.
(3)
Minister kultúry môže riaditeľa odvolať, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace,
b)
porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,8)
c)
porušil ustanovenia iných zákonov súvisiacich s výkonom jeho funkcie.9)
§ 7
Odborné rady
(1)
Odborné rady posudzujú žiadosti a odporúčajú riaditeľovi projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov fondu, ktoré majú byť poskytnuté na konkrétny projekt.
(2)
Pri určovaní výšky finančných prostriedkov podľa odseku 1 sú odborné rady viazané objemom disponibilných finančných prostriedkov pripadajúcim na príslušnú odbornú radu podľa
§ 22 a prioritami určenými podľa § 21 ods. 2.
(3)
Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rok a zameranie predkladaných projektov a spolupracujú pri príprave výziev na podávanie žiadostí.
(4)
Vo fonde sa podľa oblasti pôsobenia zriaďujú
a)
odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny, odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny a odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny,
b)
odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia.
(5)
Odborné rady podľa odseku 4 majú päť členov. Odborné rady podľa odseku 4 písm. a) sa zriaďujú tak, že za každú prioritnú oblasť uvedenú v odseku 9 sa zriadi jedna odborná rada, ak zhromaždenie organizácií podľa odseku 10 nerozhodne inak.
(6)
Nadpolovičnú väčšinu členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. a) vymenúva riaditeľ z kandidátov zvolených zhromaždením organizácií príslušných národnostných menšín podľa odsekov 9 a 10. Ostatných členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. a) a všetkých členov odbornej rady podľa odseku 4 písm. b) vymenúva riaditeľ bez návrhu.
(7)
Ak zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny nenavrhne dostatočný počet kandidátov na členov odbornej rady podľa odseku 6, zvyšných členov vymenuje riaditeľ aj bez návrhu. Rovnaký postup sa uplatní aj vtedy, ak zhromaždenie navrhne kandidáta, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1.
(8)
Za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa na účely tohto zákona považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedie,
a)
v ktorej z prioritných oblastí uvedených v odseku 9 vykonáva svoju činnosť,
b)
ku ktorej národnostnej menšine patrí,
c)
že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.
(9)
Riaditeľ zvolá zhromaždenie organizácií, ktoré sa prihlásili podľa odseku 8 na jeho výzvu, a to osobitne za každú národnostnú menšinu. Zhromaždenie zvolí kandidátov na členov odborných rád, troch za každú z týchto prioritných oblastí:
a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
b)
literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť,
c)
divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.
(10)
Zhromaždenie organizácií môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných rozhodnúť, že za príslušnú národnostnú menšinu sa zriadi len jedna odborná rada spoločná pre všetky prioritné oblasti. Zhromaždenie organizácií do jednej spoločnej odbornej rady zvolí troch kandidátov, jedného za každú z prioritných oblastí podľa odseku 9.
(11)
Odborné rady podľa odseku 5 zriadené za každú prioritnú oblasť podľa odseku 9 pre príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú radu. Koordinačná rada volí člena správnej rady podľa § 13 ods. 2, rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov podľa § 22 ods. 2 a môže rozhodovať o prioritách podpory pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny rok, ak ju na to splnomocnia odborné rady tvoriace koordinačnú radu. Rokovanie koordinačnej rady zvoláva na návrh odbornej rady riaditeľ. Rokovania koordinačnej rady vedie predseda koordinačnej rady zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov koordinačnej rady. Ak koordinačná rada rozhoduje o prioritách podpory pre príslušnú národnostnú menšinu, na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady.
(12)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií a možné postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád.
(13)
Odborná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý zvoláva a vedie rokovania príslušnej odbornej rady. Predsedu odbornej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen odbornej rady.
§ 8
Členstvo v odbornej rade
(1)
Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. a) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
má najmenej trojročnú prax v oblasti kultúry alebo vedy,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná.
(2)
Za člena odbornej rady podľa § 7 ods. 4 písm. b) môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
má najmenej trojročnú prax v oblasti podľa § 1 ods. 1 písm. c),
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná.
(3)
Člen odbornej rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(4)
Funkčné obdobie člena odbornej rady je dva roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena odbornej rady aj opakovane. Funkčné obdobie člena odbornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena odbornej rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
(5)
Členstvo v odbornej rade je nezastupiteľné.
(6)
Člen odbornej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu. Na pracovnoprávny vzťah člena odbornej rady k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
(7)
Člen odbornej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(8)
Funkcia člena odbornej rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a funkciou člena dozornej komisie.
(9)
Z posudzovania žiadosti je vylúčený člen odbornej rady, ktorý je žiadateľom, štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa.
(10)
Funkcia člena odbornej rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie riaditeľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(11)
Člena odbornej rady riaditeľ odvolá, ak člen odbornej rady prestane spĺňať kritériá podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo poruší zákaz podľa odseku 3.
§ 9
Dozorná komisia
(1)
Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu
a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov12) a vnútorných predpisov fondu,
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá správnej rade a riaditeľovi,
d)
vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím riaditeľa,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na odpustenie dlhu pred rozhodnutím riaditeľa,
f)
oboznamuje riaditeľa s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva riaditeľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2)
Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riaditeľ je povinný poskytnúť takéto doklady členom dozornej komisie bezodkladne.
§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1)
Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry.
(2)
Minister kultúry vymenúva členov dozornej komisie takto:
a)
jedného člena na návrh ministra financií Slovenskej republiky,
b)
jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
c)
jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a
d)
dvoch členov bez návrhu.
(3)
Za člena dozornej komisie je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(4)
Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa a s členstvom v odbornej rade a správnej rade.
(5)
Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6)
Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.
(7)
Dozorná komisia si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania dozornej komisie. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen dozornej komisie.
(8)
Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej pätiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(9)
Člen dozornej komisie má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1)
Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(2)
Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1)
Členstvo v dozornej komisii sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi kultúry, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Minister kultúry člena dozornej komisie odvolá, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
d)
nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 4 a 5.
(3)
Minister kultúry môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.
§ 13
Správna rada
(1)
Správna rada
a)
schvaľuje na návrh riaditeľa zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí,
b)
schvaľuje na návrh riaditeľa zásady poskytovania finančných prostriedkov,
c)
schvaľuje na návrh riaditeľa štatút fondu,
d)
schvaľuje na návrh riaditeľa organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok odborných rád, rokovací poriadok správnej rady a ďalšie vnútorné predpisy fondu, ktorých schvaľovanie nie je podľa tohto zákona zverené do kompetencie iných orgánov fondu,
e)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)
f)
volí spomedzi svojich členov predsedu správnej rady.
(2)
Správna rada má 15 členov. Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 volí a odvoláva spomedzi svojich členov člena správnej rady tak, aby za každú národnostnú menšinu bol zvolený jeden člen správnej rady; na zvolenie člena správnej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov koordinačnej rady alebo odbornej rady podľa § 7 ods. 10. Takto zvolený člen správnej rady môže byť odvolaný len koordinačnou radou alebo odbornou radou podľa § 7 ods. 10, ktorá ho zvolila. Jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva minister kultúry a jedného člena správnej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ. Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.
(3)
Členom správnej rady nemôže byť riaditeľ alebo člen dozornej komisie.
(4)
Člen správnej rady je v pracovnoprávnom vzťahu10) k fondu; na pracovnoprávny vzťah člena správnej rady k fondu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce. Člen správnej rady má právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Podrobnosti o rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje správna rada.
(6)
Funkčné obdobie člena správnej rady je štyri roky. Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena správnej rady, na ktorého miesto bol zvolený alebo vymenovaný, najskôr však dňom jeho zvolenia alebo vymenovania.
(7)
Funkčné obdobie člena správnej rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie tomu orgánu fondu, ktorý člena správnej rady zvolil, ministrovi kultúry alebo riaditeľovi, ak bol člen správnej rady vymenovaný ministrom kultúry alebo riaditeľom, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
zánikom členstva v príslušnej odbornej rade,
d)
skončením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca fondu,
e)
odvolaním,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)
Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu, ktorý vedie rokovania správnej rady. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen správnej rady.
(9)
Koordinačná rada alebo odborná rada podľa § 7 ods. 10 môže člena správnej rady, ktorého do funkcie zvolila, odvolať, ak sa nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady. Minister kultúry alebo riaditeľ môže člena správnej rady, ktorého vymenoval, odvolať aj bez udania dôvodu.
(10)
Podrobnosti o voľbe a odvolaní člena správnej rady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry.
§ 14
Kancelária
(1)
Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.
(2)
Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 17 ods. 8, predkladá odborným radám na posudzovanie. Pri žiadostiach, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 17 ods. 8, postupuje kancelária podľa § 17 ods. 9.
§ 15
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 písm. a) na podporu projektov v týchto oblastiach:
a)
kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b)
edičná činnosť,
c)
aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d)
umelecká tvorba,
e)
veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f)
záujmová činnosť a využitie voľného času,
g)
zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h)
podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i)
podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j)
podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k)
ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l)
kreatívny priemysel,
m)
podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.
(2)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou
a)
dotácie alebo
b)
štipendia.
(3)
Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 19.
(4)
Na poskytnutie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.
(5)
Fond nemôže poskytnúť finančné prostriedky na
a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(6)
Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje finančné prostriedky, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad poskytovania finančných prostriedkov a priorít podpory podľa § 7 ods. 3 na konkrétne obdobie.
(7)
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je úplná, na základe odporúčania odbornej rady. Riaditeľ rozhodne o
a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada odporučila a ak je to v súlade s týmto zákonom a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná rada neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,13)
(8)
Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 7 fond zverejní na svojom webovom sídle v súlade s § 23; rozhodnutie podľa odseku 7 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov. Proti rozhodnutiu podľa odseku 7 nie je možné sa odvolať.
(9)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 7 písm. a) fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 19.
§ 16
Žiadateľ
(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je realizácia kultúrnych alebo iných aktivít špecifikovaných vo výzve na podávanie žiadostí v súlade s účelmi podľa § 1 ods. 1.
(2)
Finančné prostriedky je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,14)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku,15)
c)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,16)
d)
nie je v likvidácii,17)
e)
nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,18)
f)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu,
g)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,19) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
h)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)
predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období,
j)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10,
k)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ak je žiadateľom právnická osoba,20)
l)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európske únie, ak je žiadateľom právnická osoba,21)
m)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,22) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.22)
(3)
Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje
a)
vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a), c) až j), ktoré je súčasťou žiadosti,
b)
výpisom z registra trestov splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b), k) a l),
c)
dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6 splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) až e), g) a h).
(4)
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(5)
Žiadateľom nemôže byť
a)
člen dozornej komisie alebo riaditeľ ani im blízka osoba,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen dozornej komisie, riaditeľ alebo im blízka osoba,
c)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry.
§ 17
Podávanie žiadostí
(1)
Fond môže poskytnúť finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2)
Prílohou k žiadosti o dotáciu je
a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d)
doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie prevádzkovať živnosť, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
e)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 6,
f)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu,23)
g)
doklad o zriadení platobného účtu24) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,25) na ktorý žiadateľ žiada poukázať finančné prostriedky,
h)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18,
i)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.
(3)
Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti, ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu. Prílohu podľa odseku 2 písm. d) je žiadateľ povinný predložiť k prvej žiadosti, ktorú podáva v kalendárnom roku fondu ako originál alebo ako úradne osvedčenú kópiu nie staršiu ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti. Ak nenastali žiadne zmeny v dokladoch podľa prvej vety alebo druhej vety, je žiadateľ oprávnený v ďalších žiadostiach uviesť len odkaz na žiadosť, ku ktorej doklad predložil. Ak nastala zmena v dokladoch podľa prvej vety alebo druhej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
(4)
Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku.26)
(5)
Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(6)
Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť len jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(7)
Prílohou k žiadosti o štipendium sú prílohy podľa odseku 2 písm. a), f), g) a i).
(8)
Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je podaná žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7. Súčasne kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(9)
Ak žiadosť nie je správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu žiadosti.
(10)
Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je vyplnená správne, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo odseku 7 alebo má iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje kancelária aj vtedy, ak podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválených správnou radou podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(11)
Žiadosť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 8, postúpi kancelária príslušnej odbornej rade na posúdenie. Odborná rada žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
§ 18
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1)
Za spracovanie žiadosti vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.
(2)
Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.
§ 19
Zmluva
(1)
Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 15 ods. 2 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom.
(2)
Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
(3)
Zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
popis projektu a jeho názov,
e)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
i)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)
Fond do 30 dní od vydania rozhodnutia riaditeľa o poskytnutí finančných prostriedkov doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5)
Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. b) až e).
(6)
Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenia nie staršie ako tri mesiace, a to
a)
potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo v likvidácii, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie alebo nebol voči žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b)
potvrdenie príslušného súdu alebo príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie exekučné konanie alebo daňové exekučné konanie,
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
d)
potvrdenie každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
e)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
f)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(7)
Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom.
(8)
Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.
(9)
Prijímateľ je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy
a)
doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10)
Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré
a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)
Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. b) do 30 dní od skončenia realizácie projektu.
(12)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej 30 eur, za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve alebo v lehote určenej vo výzve fondu. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť pokutu 200 eur.
(13)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa odseku 10 písm. a). Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podľa odseku 11.
(14)
Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.
(15)
Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržania účelu a podmienok uvedených v zmluve.
§ 20
Financovanie a hospodárenie fondu
(1)
Príjmy fondu tvoria
a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 21,
b)
sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,
c)
administratívne poplatky vyberané podľa § 18,
d)
finančné dary a dobrovoľné príspevky,
e)
iné príjmy.
(2)
Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.27)
(3)
Finančné prostriedky, s ktorými fond hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.
(4)
Fond je povinný použiť najmenej 96 % sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), c) a e) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.
(5)
Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku
a)
najviac 4 % z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), c) a e),
b)
príjmy podľa odseku 1 písm. b) a d).
(6)
Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.28) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené audítorom29) a po schválení správnou radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok30) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(7)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu určených týmto zákonom, najmä činnosti podľa § 2 písm. a),
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)
stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(8)
Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 a v § 9 ods. 2 neustanovuje inak.
(9)
Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.31)
§ 21
Príspevok do fondu
(1)
Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur.
(2)
Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry.
(3)
Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne na účet fondu.
§ 22
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť
(1)
Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť podľa § 20 ods. 4 rozdelí fond medzi odborné rady podľa § 7 ods. 4 v takomto pomere:
a)
odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny 53 %,
b)
odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 22,4 %,
c)
odborné rady kultúry rusínskej národnostnej menšiny 6,4 %,
d)
odborné rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny 1 %,
e)
odborné rady kultúry českej národnostnej menšiny 3,7 %,
f)
odborné rady kultúry chorvátskej národnostnej menšiny 1 %,
g)
odborné rady kultúry moravskej národnostnej menšiny 1,4 %,
h)
odborné rady kultúry nemeckej národnostnej menšiny 1,8 %,
i)
odborné rady kultúry poľskej národnostnej menšiny 1,4 %,
j)
odborné rady kultúry ruskej národnostnej menšiny 1,1 %,
k)
odborné rady kultúry srbskej národnostnej menšiny 0,7 %,
l)
odborné rady kultúry ukrajinskej národnostnej menšiny 2 %,
m)
odborné rady kultúry židovskej národnostnej menšiny 1,1 % a
n)
odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia 3 %.
(2)
Ak je pre príslušnú národnostnú menšinu zriadená len jedna odborná rada, prislúcha jej celý objem finančných prostriedkov podľa odseku 1 patriacich tejto národnostnej menšine. Ak sú pre príslušnú národnostnú menšinu zriadené tri odborné rady, rozhoduje o rozdelení celkového objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety neprijme, rozdelí sa celkový objem finančných prostriedkov podľa odseku 1 tak, že každej odbornej rade pripadne jedna tretina finančných prostriedkov.
(3)
Odborné rady rozhodujú v oblasti svojho pôsobenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 1 v rozsahu objemu finančných prostriedkov, ktorý im prináleží podľa odsekov 1 a 2.
§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo platobného účtu a ostatné údaje potrebné na plnenie úloh a cieľov podľa § 17 a 19.
(2)
Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu počas jedného roka.
(3)
Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;32) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 24
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.34)
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Fond zverejní prvú výzvu na predkladanie žiadostí podľa § 17 do 31. decembra 2017.
(2)
Žiadosti podľa § 17 sa predkladajú fondu od 1. januára 2018.
(3)
Ministerstvo kultúry poskytne príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu prvýkrát v roku 2018.
(4)
Riaditeľ zverejní prvú výzvu podľa § 7 ods. 8 najneskôr do 18. augusta 2017. Riaditeľ vymenuje členov odborných rád najneskôr do 15. októbra 2017. Minister kultúry a riaditeľ vymenujú členov správnej rady najneskôr do 31. októbra 2017.
(5)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne v roku 2017 fondu mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2017.
(6)
Minister kultúry vymenuje riaditeľa a členov dozornej komisie najneskôr do 31. júla 2017.
(7)
Zhromaždenia organizácií národnostných menšín predložia riaditeľovi návrhy kandidátov na členov odborných rád podľa § 7 ods. 6 najneskôr do 30. septembra 2017.
(8)
Koordinačné rady a odborné rady podľa § 7 ods. 10 zvolia členov správnej rady najneskôr do 31. októbra 2017. Riaditeľ zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. novembra 2017. Riaditeľ na prvom zasadnutí správnej rady riadi voľbu predsedu správnej rady.
(9)
Správna rada schváli štatút fondu do 15. decembra 2017.
Čl. IV
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 3 prvá veta znie: „Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo nesmie byť členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, členom riadiaceho, kontrolného alebo členom dozorného orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, a nesmie byť žiadateľom v tých programoch, v ktorých je hodnotiteľom žiadosti.“.
2.
V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Na pracovnoprávny vzťah9aa) člena odbornej komisie sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu špecifikovanej vo výzve na podávanie žiadostí.“.
4.
V § 19 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
5.
V § 19 ods. 2 písm. h) sa slová „evidované nedoplatky“ nahrádzajú slovami „evidované daňové nedoplatky, nedoplatky“ a slová „sociálne poistenie a nedoplatky na povinných“ sa nahrádzajú slovami „sociálne poistenie a na povinných“.
6.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:
„j)
ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10,
k)
ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
l)
ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
m)
ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,17a) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V §19 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba v tom programe, v ktorom je člen odbornej rady hodnotiteľom,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych orgánov je člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ, zamestnanec fondu alebo im blízka osoba a člen odbornej komisie alebo jemu blízka osoba v programoch, v ktorých je člen odbornej komisie hodnotiteľom,“.
8.
V § 20 ods. 2 písmená j) a k) znejú:
„j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,“.
9.
V § 22 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladá čiarka a slová ,,ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,“.
10.
V § 22 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
potvrdenie daňového úradu o tom, že voči žiadateľovi nie sú evidované daňové nedoplatky,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
11.
V § 22 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.“.
12.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 10 až 16, ktoré znejú:
„(10)
Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré
a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)
Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) do 30 dní od predloženia vyúčtovania alebo od zistenia ich neoprávneného použitia. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. b) do 30 dní od skončenia realizácie projektu.
(12)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej 30 eur za nepredloženie vyúčtovania v lehote uvedenej v zmluve alebo v dodatočnej lehote určenej vo výzve fondu. Ak je prijímateľ v omeškaní s predložením vyúčtovania viac ako šesť mesiacov, je povinný za každý ďalší ukončený mesiac omeškania nasledujúci po šiestom mesiaci zaplatiť pokutu 200 eur.
(13)
Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene použitých finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov podľa odseku 10 písm. a). Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu penále vo výške 0,01 % zo sumy neoprávnene zadržaných finančných prostriedkov, a to za každý deň neoprávneného zadržania finančných prostriedkov po uplynutí lehoty podľa odseku 11.
(14)
Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa dotácie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý boli prijímateľovi dotácie poskytnuté finančné prostriedky z fondu, nepodliehajú exekúcii ani výkonu rozhodnutia. Hnuteľný majetok prijímateľa dotácie obstaraný z finančných prostriedkov fondu nepodlieha exekúcii ani výkonu rozhodnutia.
(15)
Ak fond so žiadateľom uzatvára súčasne viac zmlúv, žiadateľ môže potvrdenia uvedené v odseku 6 predložiť len raz.
(16)
Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve.“.
13.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slovo „príspevky“ nahrádza slovom „príspevok“ a vypúšťajú sa slová „a 25“.
14.
V § 23 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,“.
15.
V § 23 ods. 6 sa slová „súlad výročnej správy s účtovnou závierkou“ nahrádzajú slovami „výročná správa“.
16.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
Nadpis nad § 24 sa vypúšťa.
18.
Nadpis § 24 znie: „Príspevok do fondu“.
19.
V § 24 ods. 1 sa slová „10 000 000 eur“ nahrádzajú slovami „20 000 000 eur“.
20.
§ 25 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
Čl. V
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z. a zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno k) znie:
„k)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami, s odbornými organizáciami a profesijnými organizáciami a s ďalšími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie v záujme rozvoja a propagácie audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
podieľa sa na propagácii audiovízie v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z oblasti slovenskej audiovízie a poskytuje služby súvisiace s prezentáciou a propagáciou audiovizuálnej kultúry a priemyslu; za týmto účelom získava, spracováva, poskytuje, sprístupňuje a vyhodnocuje údaje z oblasti audiovízie,
q)
poskytuje ďalšie služby osobám pôsobiacim v audiovízii prostredníctvom uskutočňovania vzdelávacích aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti.“.
3.
V § 8 ods. 4 tretej vete sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
4.
V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len počas obdobia hodnotenia žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry predloženej takýmto žiadateľom tou odbornou komisiou, ktorej je takýto žiadateľ členom.“.
5.
V § 18 ods. 11 prvá veta znie:
„O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 60 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.“.
7.
V § 22 ods. 4 prvá veta znie:
„Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. g) od žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy.“.
8.
V § 22a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „kinematografickým“.
9.
V § 23 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
finančné prostriedky Európskej únie,
i)
príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. p) a q),“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
10.
V § 23 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „a h)“ nahrádzajú slovami „a j)“.
11.
V § 23 ods. 5 písm. b) sa slová „1 písm. c) a f)“ nahrádzajú slovami „1 písm. c), f), h), i) a iné príjmy podľa odseku 1 písm. j), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť“.
12.
V § 26 ods. 2 sa za slová „1 % z“ vkladá slovo „ceny“.
14.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
15.
V § 29 ods. 2 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“ a slová „do 30. júna“ sa nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.
16.
V § 29 ods. 3 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.
17.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho kalendárneho roka“.
18.
V § 30 ods. 3 prvej a tretej vete sa slová „§ 24, 25, 27 až 28a“ nahrádzajú slovami „§ 24 až 28a“.
20.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Ak osoba, ktorá je povinná platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, v lehote podľa
§ 30 ods. 1 príspevok neodvedie alebo odvedie príspevok v nesprávne vypočítanej výške, fond má právo domáhať sa určenia sumy príspevku alebo zaplatenia dlžnej sumy príspevku na súde.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III a čl. V bodov 6, 13 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z.
5)
§ 3 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
6)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7)
§ 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad zákon č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
13)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014), zákon č. 358/2015 Z. z.
14)
§ 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
15)
§ 212 až 249a Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
27)
§ 2a ods.1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
30)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34)
§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.