134/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

134
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 15. mája 2017 č. 1/2017, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé kategórie výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie ustanovuje kategórie výrobkov obranného priemyslu, ktoré spĺňajú podmienky na transfer na základe všeobecnej transferovej licencie, globálnej transferovej licencie a individuálnej transferovej licencie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2017 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.